Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Veřejné shromáždění

Každý má právo pokojně se shromažďovat.
Výkon shromažďovacího práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k výše uvedenému účelu

Jsou zakázána shromáždění v blízkosti budov Parlamentu České republiky, a to v místech vymezených v příloze tohoto zákona.

Za shromáždění ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se nepovažují:
a) shromáždění osob související s činností orgánů veřejné moci upravená jinými právními předpisy;
b) shromáždění související s poskytováním služeb;
c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému výše uvedenému.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemné oznámení o konání shromáždění se doručí na ÚMČ Brno-Bohunice

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Oznámení o konání shromáždění přijímá ÚMČ Brno-Bohunice,oddělení vnitřních věcí.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

-------

11. Formuláře:

  • Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Vzor formuláře Oznámení o konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb lze získat buď na oddělení vnitřních věcí ÚMČ Brno-Bohunice, nebo si je můžete stáhnout na níže uvedených odkazech.
    ikona souboruVeřejné shromáždění 2017 (velikost: 194.71 KB, typ: .pdf)

12. Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku

13. Lhůty pro vyřízení:

Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou osobu podá oznámení ten, kdo ji v této věci zastupuje.
 
K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

O případném zákazu shromáždění rozhodne úřad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy oznámení, které obdržel, splňuje náležitosti požadované tímto zákonem. O případném stanovení podmínek pro konání shromáždění rozhodne úřad do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno jiné shromáždění na daném místě nebo kdy se dozvěděl o jiných okolnostech odůvodňujících stanovení podmínek konání shromáždění, nejpozději však 2 pracovní dny před konáním kteréhokoliv z dotčených shromáždění. Stanovení podmínek konání shromáždění nesmí bránit v konání nebo splnění účelu dříve oznámeného shromáždění nebo dříve připraveného veřejnosti přístupného podniku. Proti rozhodnutí se nelze odvolat.
 
Úřad rozhodnutí podle odstavce 1 doručí veřejnou vyhláškou. Úřad zašle svolavateli písemné vyhotovení rozhodnutí bez zbytečného odkladu na vědomí. Rozhodnutí je doručeno vyvěšením.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Svolavatel je oprávněn činit všechna opatření ke svolání shromáždění. Zejména je oprávněn v souladu s oznámeným účelem shromáždění osobně či písemně nebo jinak zvát k účasti na něm. Úřad podle možností a okolností poskytuje svolavateli pomoc.
 Výše uvedené oprávnění svolavatele zaniká, nebyla-li platně splněna oznamovací povinnost podle § 5 nebo bylo-li shromáždění zakázáno.
 
Je-li důvodná obava, že shromáždění bude rušeno, může svolavatel požádat úřad nebo Policii České republiky, aby shromáždění byla poskytnuta ochrana.
 
Svolavatel vydává přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromáždění.
 
Svolavatel je povinen
a) poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění, zejména plnit pokyny úřadu a Policie České republiky a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy;
b) zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let;
c) být přítomen na jím oznámeném shromáždění a řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení;
d) dávat závazné pokyny pořadatelům;
e) dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován;
f) shromáždění ukončit.
 
Nepodaří-li se svolavateli při narušení pokojného průběhu shromáždění zjednat nápravu, požádá bez zbytečného odkladu o potřebnou pomoc úřad nebo Policii České republiky a vlastními prostředky vyzve účastníky k obnovení pokojného průběhu shromáždění. Může tak učinit též, jestliže se účastníci po ukončení shromáždění pokojně nerozejdou.
 

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Oznámení o konání shromáždění je možné zaslat prostřednictvím datové schránky nebo s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, je možné zaslat na adresu podatelna.bohunice@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

28. Datum poslední aktualizace: 30.5.2017

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load