Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Věřejná dětská hřiště

Provozní řád veřejného dětského hřiště 

 1. Před vstupem na dětské hřiště je každý povinen seznámit se s tímto provozním řádem a zavazuje se jej bezpodmínečně dodržovat.
 2. Dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 6 do 14 let.
 3. Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí. Každé dítě musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem zletilé osoby – rodiče nebo jiné odpovědné osoby (dále jen odpovědná osoba).
 4. Odpovědná osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, překontrolovat jejich technický stav. V případě zjištění, že je stavem zařízení hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí odpovědná osoba připustit, aby je dítě používalo.
 5. Je-li povrch herních prvků mokrý nebo vlhký, je z důvodu bezpečnosti jejich užívání zakázáno.
 6. V horkém počasí může povrchová teplota zařízení dosahovat hodnoty, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Odpovědná osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.
 7. Zařízení hřiště mohou být využívána pouze k činnostem, pro které jsou určena.
 8.  Při používání herních prvků a provozování jiných pohybových aktivit je uživatelům hřiště zakázána konzumace nápojů a potravin z důvodu nebezpečí jejich vdechnutí.
 9. Na hřišti je nutné dodržovat čistotu a pořádek.
 10. Do prostoru hřiště není dovoleno vodit psy ani jiná zvířata.
 11. Vstup na hřiště je zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
 12. V prostoru dětského hřiště je dále zakázáno
  · kouření a vstup s otevřeným ohněm,
  · donášení a konzumace alkoholu,
  · donášení hořlavin, výbušnin, jedovatých látek, drog, nožů, zbraní a jinak nebezpečných předmětů,
  · donášení nápojů ve skleněných nebo jiných rozbitných nádobách, které tvoří střepy,
  · odhazování odpadků,
  · chovat se hlučně, křičet, pískat,
  · ohrožovat jakýmkoli způsobem ostatní návštěvníky,
  · jednat proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
 13. Za úmyslné poškození zařízení hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši odpovědná osoba.
 14. V případě zjištěných poškození a závad na zařízení hřiště, je odpovědná osoba povinna toto neprodleně oznámit provozovateli hřiště.
 15. Důležitá telefonní čísla:
  Záchranná služba: 155
  Policie: 158

  Hasiči: 150
  Tísňové volání: 112
  Provozovatel: MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno, telefon 547 423 810

Podpis odpovědné osoby provozovatele:
Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ Brno-Bohunice

16.7.2013 10:30:02 | přečteno 18895x | katerina.hynkovaB
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load