Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Dotace z rozpočtu MČ

Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Bohunice

I. Úvodní část

Použití a poskytnutí dotací se řídí obecně závaznými předpisy zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

II. Subjekty, které mohou o dotaci požádat

Fyzické nebo právnické osoby, které mají trvalý pobyt (sídlo) v MČ Brno-Bohunice nebo působí ve prospěch obyvatel městské části.

III. Účel a důvod poskytnutí dotace

Účelem poskytnuté dotace je podpora mládeže a seniorů, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Důvodem poskytnutí dotace je sociálně-společenský rozvoj, zvyšování kvality života obyvatel městské části a zachování důstojného prostředí pro život.

IV. Předpokládaný objem prostředků

Předpokládaný objem prostředků vyčleněných na podporu stanoveného účelu vychází z celkového objemu prostředků schváleného rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro daný kalendářní rok. Maximální výše dotace není určena.

V. Podání žádosti o dotaci

Dotace se poskytuje pro nadcházející kalendářní rok na základě evidované žádosti. Evidenci žádostí vede a jejich kontrolu provádí pověřený pracovník ÚMČ Brno-Bohunice.

Žádost o dotaci (příloha č. 1) si mohou žadatelé vyzvednout na finančním odboru ÚMČ Brno-Bohunice nebo na internetových stránkách www.bohunice.brno.cz.

Žádosti se podávají přes podatelnu úřadu nejpozději do 31.10. předcházejícího roku, než na který je dotace požadována.

VI. Lhůta pro rozhodnutí žádosti a kritéria hodnocení žádosti

O poskytnutí nebo zamítnutí dotací rozhodují samosprávné orgány MČ Brno-Bohunice. Lhůta pro rozhodování žádostí je stanovená do 30.06. příslušného kalendářního roku, pro který se dotace poskytuje. Hlavním kritériem je naplnění účelu poskytnutí dotace a celkový přínos pro obyvatele městské části.

VII. Čerpání dotace

Čerpání dotace je možné pouze v souladu s platnou Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice, která bude s žadatelem uzavřena a jejíž vzor je k dispozici na internetových stránkách www.bohunice.brno.cz nebo na ÚMČ Brno-Bohunice.

Dotaci obdrží příjemce na svůj účet zpravidla na počátku roku, kterého se dotace týká (nejdříve však po podpisu předmětné smlouvy) a je možné ji čerpat do konce tohoto roku.

Po příjemci dotace bude požadováno, aby formou přiměřenou účelu poskytnuté dotace uváděl, že se předmětná aktivita uskutečňuje za podpory poskytovatele. Z podporovaných aktivit a akcí příjemce pořídí stručnou fotodokumentaci, ze které bude patrné, že tato podmínka byla splněna.

Příjemce dotace bude povinen předložit poskytovateli nejpozději do konce ledna následujícího roku, ve kterém dotaci čerpal, kompletní závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. Kompletní závěrečné vyúčtování bude obsahovat stručný popis realizované činnosti, označení nákladů a výdajů, včetně označení všech souvisejících účetních dokladů, vyúčtování čerpání dotace a potvrzení pravdivosti a správnosti kompletního závěrečného vyúčtování. Součástí kompletního závěrečného vyúčtování jsou rovněž kopie prvotních dokladů.

Seznam příjemců dotace je veřejná informace. Předmětem zveřejnění je jméno (názvu) a adresa (sídla) příjemce, dále účel a výše dotace.

VIII. Kontrola hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti použití dotace

U příjemců dotací bude pracovníkem kontroly ÚMČ prováděna následná veřejnosprávní kontrola (dle § 9 odst. 2 a § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb.). Kontrola bude zaměřena zejména na to, zda příjemce dotace použil dotaci na stanovený účel a ve stanovené výši, zda a jakým způsobem účtuje o přijetí a použití dotace ve svém účetnictví, zda eviduje předměty hmotného charakteru, které byly pořízeny z dotace (evidence předmětů s jednotkovou pořizovací cenou již nad částku 500 Kč) a dále na kontrolu dokladů vztahujících se k činnosti nabyvatele (např. stanovy, zakládací listina apod.).

IX. Závěrečná ustanovení

Dokument „Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Bohunice“ byl schválen na 20. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice dne 08.07.2015, ruší informace pro žadatele ze dne 02.07.2008 a nabývá účinnosti dnem schválení.

V Brně dne  08.07.2015


Ing. Antonín Crha

starosta MČ Brno-Bohunice

 

15.1.2013 17:25:25 - aktualizováno 7.2.2019 13:27:40 | přečteno 13140x | jana.florianova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load