Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Projekt hřiště na malou kopanou - víceúčelový areál Osová

Dokumentace

Projekt výstavby nové herní plochy v areálu Osová lze považovat za podnětný impulz pro další rozvoj tohoto sportovně rekreačního území. Bude tak doplněna nejen multifunkčnost stávajícího využití, ale především do lokality bude přivedena elektřina, voda a kanalizace. To jsou základní předpoklady pro fungování doposud chybějícího jakéhokoliv hygienického a sportovního zázemí, typu: WC, šatny, tribuna, zázemí správce. V případě budoucích potřeb lze projektovanou tribunu využít jako stavební základ pro možnou dostavbu sportovního komplexu. Vzhledem k poloze areálu se nabízí i možná spoluúčast na projektu ze strany sousedící městské části, tedy Starým Lískovcem a rozhodnou podporou z úrovně města Brna.PROJEKTOVANÁ  CENA: 14 mil. Kč bez DPH
Ing. Miloš Vrážel, starosta


PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO PROVEDENÍ STAVBY - výpis
a) název stavby: Víceúčelové hřiště Osová
b) místo stavby: Osová, Brno, kat. území: Bohunice 612006 (stavba), kat. území: Starý Lískovec 612040 (napojení na kanalizaci a komunikaci)

Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) zpracovatel: Atelier WALTER s.r.o., Vodova 98, 612 00 Brno – Královo Pole

b) hlavní projektant: Ing. arch. Jaromír Walter, Vodova 98, 612 00  Brno – Královo Pole,  ČKA 01 352

c) projektanti jednotlivých částí dokumentace:
projektant architektonicko-stavební části:  Ing. arch. Jaromír Walter, Vodova 98, 612 00  Brno – Královo Pole, ČKA - 01 352
projektant stavebně konstrukčního řešení:  Ing. Leoš Gurka, Pod Nemocnicí 368/2, 682 01 Vyškov, ČKAIT - 1004123
projektant kanalizace: ZTI: Ing. Petr Hlaváč, Trávníky 1594/41, 613 00 Brno-sever ČKAIT – 1003746
projektant elektro: Ing. Milan Sehnal, Žitná 1479, 621 00 Brno – Řečkovice
zodpovědný projektant: Ing. Milan Földeši, ČKAIT - 1001295
projektant vzduchotechniky: Ing. Josef Hřib, Kubánská 2401/7, 616 00 Brno – Žabovřesky, ČKAIT - 1000153
projektant požárně bezpečnostního řešení:  Ing. Ludmila Plagová, Jasanová 657/22, 637 00, Brno-Jundrov, ČKAIT - 1003751
projektant dopravního řešení: Ing. Martin Rambousek, Dolní 285/1, 664 41 Popůvky, ČKAIT - 1004379
předpokládané stavební náklady: 18 mil. Kč

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis území stavby
Řešené území se nachází v zastavěné části města a představuje louku mezi panelovými domy a sběrnou komunikací v sousedství stávajícího areálu s hřišti, altánkem, chodníky a mobiliářem. Na severu je ohraničen koridorem tramvajové tratě.

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad při ulici Osová. Vzhledem k nutnosti vstřícného dopravního napojení bude muset dojít k přeložení stávajícího nadzemního hydrantu na vodovodním řadu. Na splaškovou a dešťovou kanalizaci bude navržený objekt zázemí hřiště napojen tamtéž, pouze vzhledem k poloze na opačné straně ulice bude nutné provést protlak pod stávající komunikací (viz objekt SO 07-09).

Objekt bude dopravně napojen z ulice Osová. Napojení je řešeno jako vstřícné ke křižovatce Osová – U Pošty. Napojení je přes nájezdový obrubník s nadvýšením 2 cm (viz objekt SO 05).

Objekt bude napojen na elektrickou síť ze stávající pojistkové skříně v ulici Švermova v sousedství trafostanice (viz objekt SO 10).

Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Stavba zahrnuje hřiště, které bude součástí víceúčelového areálu při ulici Osová, budovu zázemí (hlavní objekt) a příslušnou technickou a dopravní infrastrukturu.

Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení.
Hřiště navazuje ze severní strany na stávající sportovní areál při ul. Osové. Spojovacím krčkem je objekt tribuny (se šatnami), který vytváří vstup na hřiště. Hřiště bude částečně zapuštěno (ze severní strany) a částečně nasypáno. Ze všech stran hřiště budou vybudovány opěrné zdi.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Objekt je zakomponován do okolí tak, aby co nejméně rušil. Dominantní bude pouze zastřešení šaten (resp. pergola), které budou sloužit jako pobytový prostor po sportovních utkáních. Hřiště samotné (s povrchem z umělé trávy) je součástí víceúčelového arálu a bude užíváno pro malý fotbal. Hřiště je určeno pro širokou veřejnost, pro běžné denní užívání, není dimenzováno pro diváckou veřejnost. Objekt šaten (jakož i opěrných zdí) bude z betonových tvarovek ztraceného bednění, musí být odolný proti vandalům, což platí i pro vnitřní vybavení. Materiálově bude objekt řešen jako pohledový – betonové tvarovky. Dáváme na zvážení možné barevné ztvárnění výtvarníkem.

Celkové provozní řešení, technologie výroby
Hřiště je koncipováno jako součást víceúčelového areálu při ulici Osová a bude užíváno pro malý fotbal. Součástí návrhu hřiště je oplocení, které má zajistit zejména komfort a dynamiku hry, ale také chránit trvanlivost a čistotu povrchu, popř. zamezení vstupu nepovolaných osob. Na hrací plochu jsou navrženy tři vstupy, jeden z jihozápadní strany brankou v oplocení, ústící z příjezdové zpevněné plochy (bude zároveň sloužit pro příjezd obsluhy), druhý přes budovu zázemí (hlavní vstup), třetí brankou ze zatravněné plochy od sousedních bytových domů. Vstup brankou u příjezdu je řešen jako bezbariérový, vstup přes zázemí překonává terénní rozdíl schodištěm.

Na jihovýchodní (delší) straně hřiště je navržena budova zázemí, která pro svůj provoz využívá terénního rozdílu. Dispozice budovy je racionální a vychází z požadavků na provoz hřiště. Střední chodba se schodištěm spojující úroveň před budovou s úrovní hřiště je otevřená. Po stranách jsou vstupy do dvou téměř zrcadlových částí, na něž je dispozice rozdělena. Vlevo je z chodby přístupné WC ženy (dimenzované pro imobilní), úklidová komora a šatna. Z šatny je přístupný sklad a rezerva pro sprchu. Vpravo je namísto WC ženy a úklidové komory WC muži s předsíňkou, pisoárem a kabinkou, jinak je dispozice shodná. V dalším podlaží se nachází částečně zastřešená terasa přístupná z hřiště. Ta je vyzdvižena nad úroveň hřiště, rozdíl je využit stupni k sezení a spojen krátkými schodišti.

Bezbariérové užívání stavby
Stavba dodržuje technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhl. č. 398/2009 Sb. Výškový rozdíl mezi šatnami a hřištěm bude překonán rampou. V objektu šaten je navrženo WC pro imobilní.

Základní charakteristika objektů

SO 01 Hrubé terénní úpravy
Hrubé terénní úpravy zahrnují sejmutí ornice, zahloubení severní části hřiště do terénu a přesunutí vytěžené zeminy do jižní části hřiště. Tímto bude vyrovnán povrch pro samotnou hrací plochu. Další práce zahrnuje zbudování náspu příjezdové komunikace. Terénní rozdíly hřiště budou podchyceny opěrnými zdmi (viz. objekt SO 04). Hrubé terénní úpravy budou podmíněny stavbou gabionové zdi (součástí SO 05 - komunikace a zpevněné plochy), která zamezí svahování náspu na nepřístupném pozemku 2856/9.

SO 02 Hlavní objekt - tribuna, šatny, WC
Budova zázemí navazuje na opěrné zdi na spodní straně hřiště a jako ony tvoří předěl mezi úrovní hřiště a nižší úrovní jeho jihovýchodního okolí. Výškového rozdílu využívá  k umístění šaten, skladů a hygienického zázemí na spodní úroveň částečně zastřešené pergoly s návazností na hřiště v horní niveletě.
Výtvarné řešení vychází z těchto předpokladů a z požadavku na vysokou odolnost proti opotřebení, poškození a ekonomickou nenáročnost. Proto je základní konstrukce sendvičová z tvarovek ztraceného bednění a tento materiál je akcentován lapidární formou "soklu" stavby, který je kompaktní a pouze uprostřed je napříč prolomený vstupní chodbou se schodištěm a z jihovýchodní strany vysoko položenými výrazně horizontálními okny do šaten a chodeb. Jako povrchová úprava je navrženo grafitti, které dodá stavbě živou přirozenost, sounáležitost s prostředím a odradí samozvané sprayery či alespoň potlačí vyznění jejich případných projevů. Horní konstrukci na terase tvoří lehká ocelová pergola, která je nad střední částí se schodištěm zčásti zastřešená polykarbonátovými deskami. Ostatní otevřená rámová konstrukce umožňuje dle potřeby zavěsit plachtu proti slunci či dešti. Veškeré kovové konstrukce budou pergoly pozinkované.
Dispozice budovy je racionální a vychází z požadavků na provoz hřiště. Střední chodba se schodištěm spojující úroveň před budovou s úrovní hřiště je otevřená. Po stranách jsou vstupy do dvou téměř zrcadlových částí, na něž je dispozice rozdělena. Vlevo je z chodby přístupné WC ženy (dimenzované pro imobilní), úklidová komora a šatna. Z šatny je přístupný sklad a rezerva pro sprchu. Vpravo je namísto WC ženy a úklidové komory WC muži s předsíňkou, pisoárem a kabinkou, jinak je dispozice shodná. Terasa ve 2. NP je vyzdvižena nad úroveň hřiště, rozdíl je využit stupni k sezení a spojen čtyřmi krátkými schodišti.

SO 03 Hřiště - herní plocha
Hřiště navazuje ze severní strany na stávající sportovní areál při ul. Osové. Spojovacím krčkem je objekt tribuny (se šatnami), který vytváří vstup na hřiště. Hřiště bude částečně zapuštěno (ze severní strany) a částečně nasypáno. Okolo celého hřiště budou vybudovány opěrné zdi.
Hřiště je součástí víceúčelového areálu a je navrženo pro potřeby malé kopané. Sportoviště je navrženo pro max. 16 osob (2x 6 hráčů + náhradníci). Součástí návrhu hřiště je oplocení, které má zajistit zejména komfort a dynamiku hry, ale také chránit trvanlivost a čistotu povrchu, popř. zamezení vstupu nepovolaných osob. Na hrací plochu jsou navrženy tři vstupy, jeden z jihozápadní strany brankou v oplocení, ústící z příjezdové zpevněné plochy, druhý přes budovu zázemí a třetí brankou ze zatravněné plochy od blízkých bytových domů. Vstup brankou z jihozápadní strany je řešen jako bezbariérový a po otevření druhého křídla slouží pro přístup obsluhy, vstup přes zázemí překonává terénní rozdíl schodištěm.
Na jihovýchodní (delší) straně hřiště je navržena budova zázemí (viz objekt SO 02).

SO 04 Opěrné zdi a oplocení
Opěrné zdi budou součástí hřiště po celém jeho obvodu, čímž se vytvoří v jinak svažitém terénu rovinná plocha pro samotné hřiště. Zdi budou betonové, zděné z tvarovek ztraceného bednění, tl. 250 mm, založené na betonových pasech. Zdi budou pohledové, bez povrchové úpravy. K opěrným zdem bude připevněno oplocení hřiště, které bude tvořit poplastované pletivo na sloupcích.

SO 05 Komunikace a zpevněné plochy
Akce řeší vybudování víceúčelového hřiště u ul. Osová v Brně – Bohunicích. Prostor je zatravněný, v současnosti zde probíhá volný pohyb osob a neorganizované sportovní aktivity. Celé území je ve značném sklonu. Související výstavba inženýrských sítí a celkové architektonické řešení území je koordinováno generálním projektantem.
Objekt Komunikace a chodníky řeší napojení nového areálu na ul. Osová. Napojení je řešeno jako vstřícné ke křižovatce Osová – U Pošty. Kvůli uvolnění rozhledového trojúhelníku nové křižovatky je třeba přesunout stávající bilboard. Obsluha areálu je tvořena 2 větvemi. Větev 1 je napojena na ul. Osová a zajišťuje přístup vozidel ke hřišti. Větev 2 jde podél přilehlé kratší hrany hřiště a umožňuje příjezd obsluhy k budově. V návaznosti na tuto větev jsou navrženy parkovací stání. Příjezd k budově bude umožněn pouze obsluze objektu.
Přístup pěších uživatelů bude řešen po stávajících chodnících od stávajícího hřiště k budově. Přístup ke komunikaci před budovou je umožněn chodníkem, který obchází stávající betonovou zídku. Bezbariérový přístup na hřiště je navržen v kratší straně od větve 2.

SO 06 Sadové úpravy
Řešení sadových úprav spočívá ve výsadbě stromořadí platanů (uvažován Platanus Hispanica) podél navrženého hřiště, a to ze severozápadní a severovývhodní strany. Z jihovýchodní strany se nachází stávající linie platanů. Vzhledem k blízké navržené komunikaci se předpokládá jejich poškození, pokácení a nahrazení stávajících platanů novými stejného druhu ve stávající linii (předpokládané poškození 4 ks platanů). Kácené a nahrazované stromy jsou vyznačeny v situaci. Blízké okolí hřiště, které bude dotčeno stavbou, bude po urovnání terénu oseto travní směsí.

Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Akce řeší vybudování víceúčelového hřiště u ul. Osová v Brně – Bohunicích. Prostor je zatravněný, v současnosti zde probíhá volný pohyb osob a neorganizované sportovní aktivity. Celé území je ve značném sklonu. Související výstavba inženýrských sítí a celkové architektonické řešení území je koordinováno generálním projektantem.
Objekt Komunikace a chodníky řeší napojení nového areálu na ul. Osová. Napojení je řešeno jako vstřícné ke křižovatce Osová – U Pošty. Kvůli uvolnění rozhledového trojúhelníku nové křižovatky je třeba přesunout stávající bilboard. Obsluha areálu je tvořena 2 větvemi. Větev 1 je napojena na ul. Osová a zajišťuje přístup vozidel ke hřišti. Větev 2 jde podél přilehlé kratší hrany hřiště a umožňuje příjezd obsluhy k budově. V návaznosti na tuto větev jsou navrženy parkovací stání. Příjezd k budově bude umožněn pouze obsluze objektu.
Přístup pěších uživatelů bude řešen po stávajících chodnících od stávajícího hřiště k budově. Přístup ke komunikaci před budovou je umožněn chodníkem, který obchází stávající betonovou zídku. Bezbariérový přístup na hřiště je navržen v kratší straně od větve 2.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Vzhledem ke svažitému terénu si stavba vyžádá výraznější terénní úpravy. Hrubé terénní úpravy zahrnují sejmutí ornice, zahloubení severní části hřiště do terénu a přesunutí vytěžené zeminy do jižní části hřiště. Tímto bude vyrovnán povrch pro samotnou hrací plochu. Další práce zahrnuje zbudování náspu příjezdové komunikace. Terénní rozdíly hřiště budou podchyceny opěrnými zdmi (viz. objekt SO 04). Hrubé terénní úpravy budou podmíněny stavbou gabionové zdi (součástí SO 05 - komunikace a zpevněné plochy), která zamezí svahování náspu na nepřístupném pozemku 2856/9.

b) použité vegetační prvky
Sportovní areál bude dotvořen zelení. Okolo hřiště budou vysazeny platany dle koordinační situace. Okolí hřiště bude upraveno a oseto travou. V rámci stavební činnosti se předpokládá poškození stávajících dřevin při jihovýchodní straně navrženého hřiště. V důsledku toho se přepokládá jejich pokácení. Kácené dřeviny jsou vyznačeny situaci.
Pokácené dřeviny budou nahrazeny novými stejného druhu a počtu v linii podél nově zbudované komunikace (přesná specifikace - viz objekt SO 06).

Prostorová skladba využívá tyto vegetační prvky:
- strom (platan -  Platanus Hispanica)
- bylinný kryt (trávník)


V Brně,  září 2013, ATELIER WALTER s.r.o.


Projekt hřiště na malou kopanou - areál Osová

Pohled na tribunu z herní plochy (ze severu)

Pohled na tribunu z herní plochy (ze severu)

 
Pohled na tribunu se šatnami (z jihu)

Pohled na tribunu se šatnami (z jihu)

 
Pohled na tribunu (ze západu)

Pohled na tribunu (ze západu)

 
Pohled na tribunu se šatnami (nadhled)

Pohled na tribunu se šatnami (nadhled)

 
 
17.10.2013 13:19:43 - aktualizováno 21.11.2013 13:56:19 | přečteno 3062x | antonin.crha
Štítky: facebook
 
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load