Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Vybudování (přestavba) víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21

Dokumentace hřiště ZŠ Arménská 21

Školní hřiště je v současné době již v „nehratelném“ stavu, povrch je značně degradován, je kluzký a na mnoha místech nepropouští srážkovou vodu (tvoří se dlouhodobé kaluže).  Jeho širšímu využití veřejností doposud brání chybějící standardní zázemí – šatny a WC.
PROJEKTOVANÁ CENA: 19.550 tis. Kč bez DPH
Ing. Miloš Vrážel, starosta

Průvodní zpráva - výpis

Identifikační údaje

Údaje o stavbě, název stavby: Vybudování víceúčelového hřištěv areálu ZŠ Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice
místo stavby (adresa, č.p., KÚ, p.č.): KÚ Bohunice 612006, poz. p.č. 2270/1
předmět projektové dokumentace: Stavební úpravy (přestavba) hřiště, atletické dráhy, tribun. Novostavba šaten-záchodů.

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Hlavní projektant, Asř: Ing.Aleš Drlý, Lošťákova 879, 506 01 Jičín, kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno 13 tel.: 549244552,608820664 IČ: 665 85 708, ČKAIT: 1003079 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Projektanti částí dokumentace:
Stavebně konstrukční řešení: SP STATIKA, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČ: 255 28 921, Ing. Radek Šilar, ČKAIT: 1004894, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Miroslav Fabián, Chmelnice 51, 628 00 Brno, IČ: 479 58 626, ČKAIT: 1001531 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Ústřední vytápění: Ing. Josef Hejč, Terezy Novákové 81, Brno, IČ: 155 58 479, ČKAIT: 1002290 autorizovaný inženýr protechniku prostředí staveb, technická zařízení

Zdravotně technické instalace: Ing. Olga Neuvirtová, Bohunická 115, Brno, IČ: 181 51 043, ČKAIT: 1000501 autorizovaný inženýr pro-techniku prostředí staveb, technická zařízení, -stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  stavby zdravotnětechnické

Vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod: Eva Tringelová, Svatopluka Čecha 1a, Brno, IČ: 463 34 343

Údaje o stavbě a její členění
Šatny jsou novou stavbou. Hřiště, atletická dráha a tribuny jsou změnou dokončené stavby. Sportoviště v současnosti slouží pro potřeby ZŠ Arménská, čemuž bude primárně sloužit i po realizaci tohoto projektu. Nově bude zařízení v době mimoškolního využití zpřístupněno i mimoškolním, zejména organizovaným sportovním skupinám, s řízeným přístupem do areálu.

SO 01 - Šatny
Jedná se o novostavbu přízemního objektu, obdélníkového tvaru, rozměrů cca19,25*6,4m, který bude využíván sezónně, současně i nárazově, v závislosti potřebě, ale i na počasí, kdy bude možné využívat sportoviště. Zastřešen je plochou střechou, na jižní straně je střecha zvýšená, překrývající přiléhající chodník a část tribun. Dispozice objektu je navržena relativně symetricky, na část žen a mužů. V části mužů i žen je navržena vždy šatna, přístupná přes zádveří. Ze šaten je přímý vstup do sprch. Zádveří je současně průchozí do sousedící předsíně WC, do níž lze přímo vstupovat též z venkovního prostoru, navazuje místnost se záchody. Dispozice v případě potřeby umožňuje uzavření částí šaten a zpřístupnění pouze WC. Ve stření části objektu je umístěno imobilní WC a technická místnost (správce- obsluhy zařízení).

SO 02 - Tribuna
Stávající stav:
V současnosti je tribuna tvořena betonovými kvádříky na hraně a podstupnici, dále v ploše jsou betonové dlaždice 30*30cm. Celkový stav je neutěšený.
Nový stav:
Tribuna je navržena na zmenšené ploše oproti stávajícímu stavu, avšak skutečna kapacita k sezení bude obdobná. Stávající kapacitu nelze s ohledem na neergonomické tvary stupňů nelze přesně určit, protože plocha stupňů je značně krátká a tak nemohou diváci sedět vedle sebe v řadách nad sebou, aniž by si nepřekáželi. Nové stupně tribuny jsou navrženy z prefabrikovaných "L" dílců, max. délky 6m. Do svislé části "L"dílce jsou kotveny ocelové konzoly vynášející sedací plochu z liniových kompozitních prvků.

SO 03 - Hřiště
Stávající stav:
Hřiště je umístěno uvnitř běžeckého oválu. Stávajíc povrch hřiště je stáří cca 11let. Plocha hřiště o rozměrech 53*27m je po obvodu lemována betonovým obrubníkem. Dle dostupných podkladů je povrch hřiště tvořen kobercem umělé trávy tl. 23mm, s křemičitým vsypem. Podkladní vrstvy koberce tvoří: šotolina 20mm, podsypová drť 4-8  50mm, makadam 32-63 200mm, štěrkopísek 2/15  50mm. Plocha celoplošně drenážovaná spádovanými drenážními PVC trubkami, svedenými do kanalizace. Povrch hřiště je ve velmi špatném technickém stavu. Po dešti zůstávají dlouhodobě kaluže, skladba je zanesená, nepropustná, povrch koberce je prakticky neobnovitelný. Na hřišti jsou umístěny dvě branky na malou kopanou, čtyři basketbalové koše.
Nový stav:
Je navržena výměna veškerých původních vrstev hřiště, vč. obvodových betonových obrub. Nový povrch hřiště ve stávajícím umístění i rozměrech bude s umělým jednovrstvým probarveným polyuretanem EPDM, (tartanovým povrchem). Povrch i podkladní souvrství propustné, s drenážním systémem svedeným do kanalizace. Nové budou i basketbalové koše a branky. Záchytný plot za brankami bude opraven- natřené sloupky a vyměněno pletivo. 

SO 04 - Atletická dráha
Stávající stav:
Atletická dráha ve stávajícím provedení je stáří cca 13let. Jedná se o ovál s min. délkou 240m (30cm od vnitřního okraje dráhy) a rovinkou 100, o čtyřech drahách šíře 122cm. Při vnitřní straně oválu je betonový žlab s dvorními vpustěmi. Venkovní obvod dráhy je lemovaný betonovým obrubníkem. Součástí dráhy je skok daleký, který je umístěn při severovýchodní straně oválu. Dle dostupných podkladů je povrch hřiště tvořen kobercem umělé trávy tl. 23mm, s křemičitým vsypem. Podkladní vrstvy koberce tvoří: šotolina 20mm, podsypová drť 4-8  50mm, makadam 32-63 200mm, štěrkopísek 2/15  50mm. Plocha celoplošně drenážovaná spádovanými drenážními PVC trubkami, svedenými do kanalizačních šachet. Povrch dráhy je ve velmi špatném technickém stavu. Po dešti zůstávají dlouhodobě kaluže, významně prosedlá místa, skladba je zanesená, nepropustná, povrch koberce je prakticky neobnovitelný.
Nový stav:
Je navržena výměna veškerých původních vrstev hřiště, vč. obvodových betonových obrub. Nový povrch dráhy ve stávajícím umístění i rozměrech bude s umělým jednovrstvým probarveným polyuretanem EPDM, (tartanovým povrchem). Povrch i podkladní souvrství propustné, s drenážním systémem svedeným do kanalizace. Nově bude provedeno i doskočiště pro skok daleký. Součástí opravy dráhy bude i oprava zídek při severní straně oválu. Záchytný plot na jih od dráhy bude opraven- natřené sloupky a vyměněno pletivo. Realizaci stavby lze v případě požadavku etapizovat přibližně v rozsahu jednotlivých SO, přičemž předpokládaný postup by pak byl v tomto pořadí: SO 02 předchází SO 01 a SO 04, SO 03 předchází SO 04.

Předpokládané termíny stavby:
stavební povolení: 12/2013
zahájení: 04/2014
dokončení: 04/2015

Orientační náklady stavby (bez DPH): 19 550 000 Kč z toho
SO 01- 6 mil.
SO 02 -1 mil.
SO 03- 6,55 mil.
SO 04- 6 mil.

ikona souboruSituace hřiště ZŠ Arménská

ikona souboruZkrácená studie proveditelnosti hřiště ZŠ Arménská

Vybudování (přestavba) víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21

Náhled na hřiště ZŠ Arménská 21

Náhled na hřiště ZŠ Arménská 21

 
 
1.11.2013 13:01:06 - aktualizováno 21.11.2013 13:53:26 | přečteno 2880x | antonin.crha
Štítky: facebook
 
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load