Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Rozbor příjmové části rozpočtu městské části 2014

Vzhledem k tomu, že položková struktura rozpočtu je „běžnému pozorovateli“ obvykle málo srozumitelná, pokusím se o jeho zjednodušenou a snad i přehlednější interpretaci přijatého ročního rozpočtu městské části.  Níže jsou vysvětlivky k tabulce plánovaných příjmů pro rok 2014 a z ní vytvořeného poměrového grafu.


PLÁNOVANÉ PŘÍJMY - ROK 2014

Oblast rozpočtu

Celkem v tis. Kč

1

Přijaté transfery z MMB

34 019

2

Nedaňové příjmy

4 501

3

Daňové příjmy

3 074

4

Přijaté transfery ze státního rozpočtu

5 846

5

Úspory z minulých let

11 902

 Celkem

59 342


Příjmová část rozpočtu MČ Brno-Bohunice 2014

Oblast č. 1. Představuje finanční transfer z magistrátu MB, což je částka, o kterou se město Brno hodlá s námi podělit na sumě státem vybíraných a Brnu postoupených daních, dle zákona o rozpočtovém určení daní.

Oblast č. 2. Je sumářem příjmů z pronájmů našich pozemků a nebytových prostor, příjmy z venkovní reklamy a také z inzerce ve zpravodaji Naše Bohunice.

Oblast č. 3. Tuto výseč vyplňují příjmy z místních daní, což jsou např. poplatky ze psů a za užívání veřejného prostranství, odvody z ubytovací kapacity (zde pak především z ubytovny v Campusu).

Oblast č. 4. Reprezentuje přímý finanční příspěvek ze státního rozpočtu na výkon požadované státní správy v Bohunicích, např. stavební úřad, služby sociálního odboru, úsek ochrany životního prostředí apod.

Oblast č. 5. Reprezentuje cíleně vytvářené úspory z výdajů minulých let. Tyto finanční prostředky jsou ve schváleném rozpočtu rozděleny do jednotlivých, především investičních položek výdajové strany. Je předpokladem, že podle naší úspěšnosti v získávání dotací budou tyto prostředky mechanismem rozpočtových opatření přeskupovány na dofinancovávání konkrétních investic v průběhu roku.

Úplný, tedy rozepsaný rozpočet v předepsané položkové skladbě, je zveřejněn na této webové stránce. V této sekci je i postupně zveřejňován upravovaný rozpočet, k němuž dochází v průběhu účetního (kalendářního) roku. Úprava rozpočtu se provádí formou rozpočtových opatření, které jsou v kompetenci Rady MČ a Zastupitelstva MČ. Věřím, že celkovou sumu prezentovaných příjmů, která činí téměř 60 milionů, se následně podaří posílit minimálně o 4-11 milionů korun, neboť naše předpokládané finanční příjmy zajistí jen nutné dofinancování či povinnou spoluúčast v průběhu roku vypisovaných dotačních titulů. Jen tak se podaří uskutečnit investice, jejichž přehled je k nahlédnutí v sekci „Projekty a plány“.

Ing. Miloš Vrážel, starosta

29.5.2013 10:40:44 | přečteno 890x | milos.vrazel
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load