Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

GDPR - Základní informace

Základní informace o zpracovávání osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušen směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR:

 1. Správce osobních údajů: Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3 625 00 Brno (dále jen „správce“)

 2. Zpracování osobních údajů správcem pro splnění právní povinnosti správce, pro splnění smlouvy, ve veřejném zájmu a výkonu veřejné moci nebo pro plnění povinností a výkonu zvláštních práv správce je přímo stanoveno zvláštními právními předpisy, nebo taková povinnost plyne ze zvláštních právních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z výše popsaných důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům a fyzickým osobám, kdy tak ukládají nebo umožňují právní předpisy.

 3. Při zpracovávání osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů fyzických osob.

 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuálně stanovena pro jednotlivé účely zpracování dle příslušných právních předpisů a Spisového a skartačního plánu správce, zpracovaného na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Správce nemá zájem ani oprávnění, jakékoliv osobní údaje předávat příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

 6. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány u správce má subjekt údajů právo:

  Požadovat informaci o zpracování osobních údajů.
  Získat od správce potvrzení o zpracovávání osobních údajů.
  Na přístup ke svým osobním údajům, v rámci tohoto práva lze žádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. 
  Na opravu či aktualizaci osobních údajů.
  Požadovat vymazání svých osobních údajů “právo být zapomenut.“
  Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
  Na přenositelnost osobních údajů, které správce o subjektu údajů zpracovává.
  Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 7.  Požadavky subjektů údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízen o ochraně osobních údajů.

 8. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv.


24.5.2018 13:17:30 | přečteno 741x | jan.liscinsky
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load