Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Ochrana oznamovatelů – whistleblowing

Úřad městské části Brno-Bohunice zprovoznil whistleblowingovou aplikaci (anonymní oznamovací portál) k ohlašování protiprávního jednání, se kterým se oznamovatel setkal nebo o kterém se dozvěděl v pracovním kontextu v souvislosti s Úřadem městské části Brno-Bohunice, případně městskou částí Brno-Bohunice.

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání je upravena SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), kterým je zapracována výše uvedená Směrnice do právního řádu České republiky.

Účel právní úpravy

Smyslem je sjednotit pravidla ochrany osob oznamujících porušení právních předpisů napříč EU. Zákon upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, povinnosti povinných subjektů, podmínky poskytování ochrany oznamovatelům a působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů.

Nejdůležitější pojmy

 • Povinný subjekt – organizace podléhající povinnostem podle zákona.
 • Oznamovatel – osoba, která má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními podle zákona. 
 • Příslušná osoba – zaměstnanec, který přijímá, eviduje oznámení, komunikuje s oznamovatelem, provádí následná opatření a poskytuje zpětnou vazbu. 
 • Dotčená osoba – osoba, která se měla dopustit protiprávního jednání.
 • Vnitřní oznamovací systém – soubor postupů, dokumentace, technických a lidských zdrojů podílejících se na procesu ochrany oznamovatelů, evidenci a řešení oznámení.Tyto postupy zajišťují, aby ve všech fázích postupu byla chráněna totožnost každé oznamující osoby, dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení, například svědků nebo kolegů. 
 • Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti. Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít interní oznamovací systém povinného subjektu. Ne každá právnická osoba je povinna mít interní oznamovací systém. Ve veřejné správě to podle zákona mohou být například obce s méně než 10 000 obyvateli. 

Příslušné osoby

 • Ing. Otakar Kamarád, email: kamarad@bohunice.brno.cz, telefon: 547 423 814
 • Mgr. Jan Liščinský , email: liscinsky@bohunice.brno.cz, telefon: 547 423 824

Kanály pro oznámení

 • Písemně na adresu: Ing. Otakar Kamarád, Dlouhá 3, 625 00 Brno nebo Mgr. Jan Liščinský, Dlouhá 3, 625 00 Brno (Obálku označte „Neotvírat!“ )
 • Prostřednictvím formuláře na adrese https://www.nntb.cz/c/aaa0aaaa
 • Osobní schůzka, je možná po domluvě. 

Upozornění

Tato aplikace NESLOUŽÍ k podávání stížností, podnětů, návrhů, připomínek občanů dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím apod.

Příjem oznámení od „nezaměstnanců“

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.


4.8.2023 13:37:22 | přečteno 75x | jan.liscinsky
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load