Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Kancelář tajemníka

Kancelář tajemníka se dělí na dvě oddělení - Oddělení vnitřních věcí a Oddělení právní.

ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ
Oddělení vnitřních věcí (OVV) zajišťuje funkci sekretariátu tajemníka úřadu a starosty a místostarosty MČ Brno-Bohunice. Součástí oddělení je podatelna úřadu, která přejímá a eviduje došlé písemnosti.
OVV zajišťuje spisovou službu a ukládání písemností úřadu do spisoven.
OVV dále vede úřední desku, evidenci došlých stížností, petic a žádostí o informace dle zákona č. 106/1999.
Na OVV je zajišťováno organizačně-technické zabezpečení voleb, činnosti související s prováděním místního referenda a zabezpečovány činnosti související se sčítáním lidu, domů a bytů.
OVV přijímá oznámení o veřejných shromážděních v MČ.
Na podatelně se provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů a vydávají a je zde pracoviště kontaktního místa CZECHPOINT.. 

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Právní oddělení v oblasti závazkových právních vztahů odpovídá za soulad smluv uzavíraných statutárním městem Brnem, MČ Brno-Bohunice s právními předpisy. Vypracovává zřizovací listiny všech příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem Brnem, MČ Brno-Bohunice a dodatky k nim v návaznosti na legislativní změny.
Zajišťuje vymáhání pohledávek souvisejících s činnostmi jednotlivých odborů ÚMČ Brno-Bohunice.
Na základě požadavků vedoucích pracovníků úřadu kontroluje po právní stránce materiály předkládané ÚMČ na jednáních Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice.
Dále právní oddělení poskytuje právní konzultace, vypracovává právní stanoviska pro jednotlivé odbory úřadu a zastupuje statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice v soudních řízeních.
Právní oddělení vede agendu pojistných smluv a pojistných událostí, uplatňuje nároky vůči pojišťovně.
Právní oddělení také vede evidenci soudních řízení, uzavřených smluv a soudních poplatků.

Kancelář tajemníka dále zahrnuje pozici právníka kanceláře tajemníka, kde jsou řešeny legislativní postupy týkající se chodu úřadu a také problematika spojená s GDPR.

Podatelna (p. I. Soukupová) je místem pro přijímání podkladů pro informační bulletin "Naše Bohunice" a je zde možné objednat inzerci v tomto bulletinu.

Telefonní spojení: 547 423 810
e-mail: info@bohunice.brno.cz

Tajemník úřadu: Ing. Otakar Kamarád
Právník kanceláře tajemníka: Mgr. Jan Liščinský
Sekretariát a podatelna: Erika Hájková, Lenka Slováková
Oddělení vnitřních věcí, informatik úřadu: RNDr. Ivana Šafránková
Právní oddělení: JUDr. Michaela Kučerová, Ingrid Soukupová

8.2.2013 8:43:11 | přečteno 5300x | ivana.safrankova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load