Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Odbor finanční

Finanční odbor úřadu městské části plní úkoly v oblasti výkonu státní správy i v oblasti samosprávy.

Finanční odbor úřadu městské části plní úkoly v oblasti výkonu státní správy i v oblasti samosprávy.
Výkon státní správy v přenesené působnosti odbor zajišťuje na úseku správy poplatků.Správa poplatků místních i správních je prováděna podle daňových předpisů a výše je stanovena příslušným zákonem a prováděcí vyhláškou vydanou Zastupitelstvem města Brna.

V oblasti samosprávy je důležitou činností finančního odboru příprava rozpočtu městské části. Rozpočet se sestavuje v návaznosti na rozpočet města Brna a ve vztahu k činnostem jednotlivých odborů úřadu městské části.Po přípravné fázi nastane schvalování rozpočtu v příslušných komisích a výborech rady a zastupitelstva, v radě a zastupitelstvu. Po schválení rozpočtu pro daný rok je finančním odborem kontrolováno také dodržování jeho čerpání, jsou připravovány návrhy na úpravy rozpočtu aby byly finanční prostředky využívány racionálně a včas. Kolem rozpočtu jsou soustředěny práce na úseku sledování úhrad příjmových položek i na úseku zúčtování výdajové části rozpočtu. Je také ve velké míře využívána pokladna pro hotovostní úhrady. Samostatný okruh prací tvoří hospodářská činnost městské části - bytové hospodářství.

Telefonní spojení: 547 423 821
e-mail: finan@bohunice.brno.cz

Vedoucí odboru: Ing. Dáša Čechová
pracovníci: Petra Svěráková, Kateřina Fialová

Seznam právních předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb.
Vyhláška MMB č. 20/2021 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

8.2.2013 8:44:53 - aktualizováno 13.7.2022 10:32:28 | přečteno 5660x | dasa.cechova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load