Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Odbor majetkový a kontroly

Odbor majetkový a kontroly  úřadu městské části v samostatné působnosti zajišťuje správu svěřeného majetku a disponuje jím v rozsahu daném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna.

Odbor majetkový a kontroly uzavírá jménem města nájemní smlouvy k bytům, k prostorám určených k podnikání. Vede evidenci neplatičů nájemného v bytech zvláštního určení a prostorách určených k podnikání, připravuje podklady pro soudní řízení s nájemci obecních bytů nebo prostor určených k podnikání a objektech svěřených městské části Brno-Bohunice, jménem města vypovídá smlouvy o nájmu bytů a prostor určených k podnikání a zastupuje město před soudy.

Vede evidenci žadatelů o obecní byt, vyhodnocuje jednotlivé žádosti dle platných pravidel a předkládá Komisi pro občanské záležitosti a Radě městské části žádosti ke schválení.

Zastupuje město jako vlastníka ve věcech, týkajících se svěřeného nemovitého majetku města.  Zajišťuje správu lázeňského nebo rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity. Správa je prováděna podle daňových předpisů a výše je stanovena příslušným zákonem a prováděcí vyhláškou vydanou zastupitelstvem města Brna.

Odbor majetkový a kontroly dále vede evidenci movitého a nemovitého majetku města Brna svěřeného MČ Brno-Bohunice, zajišťuje jeho inventarizaci a spolupracuje při zpracování jeho evidence s příslušnými odbory MMB, příslušnými orgány státní správy, zajišťuje správu svěřeného majetku města, realizuje dispozice s nemovitým majetkem jako jsou pachty, pronájmy, výpůjčky, směny apod. Po schválení záměru pachtu, pronájmu, výpůjčky či směny majetku v Radě MČ realizuje danou dispozici s tímto majetkem, tj. zveřejňuje záměry zákonem stanoveným způsobem, uzavírá příslušné smlouvy a činí další úkony v rozsahu daném Statutem města Brna a zvláštními předpisy, např. vystavuje předpisy plateb, sleduje splatnost, uzavírá dohody o splátkách dlužného nájemného, chystá podklady pro soudní vymáhání dlužného nájemného nebo pro bezdůvodné obohacení z užívání cizí věci.

V případě, že fyzická či právnická osoba má zájem o dispozici s nemovitým majetkem města, předloží stanovenou žádost - Formulář "NÁVRH NA DISPOZICI S MAJETKEM MĚSTA", "NÁVRH NA DISPOZICI SE SPOLUVLASTNICKÝM PODÍLEM", které jsou k dispozici v informační kanceláři Majetkového odboru Magistrátu města Brna, popř. vlastní písemnou žádost. Informace k podání žádosti lze získat na internetových stránkách města Brna (http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/majetek-mesta), nebo osobně v úřední dny v kanceláři odboru majetkového a kontroly, dveře č. 111. Zde je vedena evidence žádostí a připravovaných záměrů MČ Brno-Bohunice. Po schválení požadované dispozice je každý žadatel písemně informován.

Odbor majetkový a kontroly rovněž zajišťuje podklady pro právní oddělení, které zastupuje statutární město Brno v majetkoprávních záležitostech před soudy a ostatními orgány, pokud se týká svěřeného majetku MČ.

Odbor majetkový a kontroly v zastoupení města jako vlastníka nemovitostí svěřených MČ, dotčených v souvislosti s realizací staveb, vydává stanoviska jednotlivým investorům jako účastník stavebně-správního řízení.

Odbor majetkový a kontroly dále navrhuje statutárnímu městu Brnu svěření majetku městské části, zabezpečuje zveřejnění záměrů podle zvláštních předpisů, účastní se na vyhlášení, provádění a vyhodnocení nabídkových řízení u svěřeného majetku a navrhuje ekonomické podmínky pro tato řízení.

Telefonní spojení: 547 423 825, 547 423 826
e-mail:  krizova@bohunice.brno.cz, padrtova@bohunice.brno.cz 

vedoucí odboru: Mgr. Petra Křížová
odborné referentky: Bc. Miroslava Padrtová, Ing. Jana Florianová

Seznam právních předpisů
89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
128/2000 Sb. Zákon o obcích, v platném znění
101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených následujícími zákony
280/2009 Sb. Daňový řád
Pravidla poskytování návratných účelových půjček z fondu rozvoje bydlení statutárního města Brna
256/2013 Sb. Katastrální zákon, v platném znění 
500/2004 Sb. Správní řád
13/2015 obecně závazná vyhláška o místních poplatcích v platném znění
20/2001 obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Statut města Brna ve znění obecně závazných vyhlášek

8.2.2013 8:45:13 - aktualizováno 13.2.2017 16:40:12 | přečteno 12686x | iva.krpcova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load