Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Sociálně právní ochrana dětí

Základní informace Sociální péče v sobě zahrnuje  řešení otázek sociálně právní ochrany dětí v oblasti péče o rodinu a to zejména ochranu práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 

Otázka sociálně právní ochrany dětí, kterou v rámci sociální péče  zajišťuje sociální odbor MČ Brno-Bohunice je zabezpečována sociálními pracovnicemi začleněnými v rámci odboru do "orgánu sociálně právní ochrany dětí" (dříve oddělení péče o dítě) podle zákona č. 359/1999Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. Sociálně právní ochranou se rozumí zejména:

 • Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

V rámci preventivní a poradenské činnosti orgán sociálně právní ochrany dětí:

 • Vyhledává děti k nimž rodiče neplní nebo zneužívají povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
 • Působí na rodiče, aby plnili své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
 • Projednávají s rodiči a dětmi nedostatky v jejich výchově a chování

V rámci ochranných opatření podává návrh soudu

 • Na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu
 • Na nařízení ústavní výchovy
 • Na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy
 • Na vydání předběžného opatření v případě, že se ocitlo nezletilé dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny

V souvislosti s plněním úkolů podle zákona o sociálně právní ochraně jsou pracovnice orgánu sociálně právní ochrany oprávněny navštěvovat děti a rodinu, ve které žijí, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách děti žijí a jaké mají děti chování. Jsou rovněž oprávněny pořídit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dětí a prostředí, v němž se děti zdržují, je-li toho třeba pro účely ochrany práv dítěte.

Kde a s kým lze předmětnou záležitost řešit
ÚMČ Brno-Bohunice, odbor sociální, Alice Homolková, tel. 547 423 834, Mgr. Eva Rottová, tel. 547 423 833

Výkon sociálně právní ochrany dětí (SPOD) se primárně řídí trvalým bydlištěm dítěte a je rozdělen mezi jednotlivé pracovnice, dle jednotlivých ulic MČ Brno-Bohunice, následovně:

Alice Homolková: Běloruská, Bohuňova, Elišky Přemyslovny, Hraničky, Jihlavská, Kejbaly, Lískovecká, Moldavská, Na pískové cestě, Neužilova, Nové Nivky, Spodní, Studentská, Švermova, Tříčtvrtní, Ukrajinská, Vedlejší, Zadní, Za kovárnou, Žlíbek

Mgr. Eva Rottová: Amerlingova, Arménská, Čeňka Růžičky, Dvořiště, Gruzínská, Humenná, Havelkova, Kamenice, Lány, Netroufalky, Okrouhlá, Pod nemocnicí, Podsedky, Rolnická, Sobolova, Souhrady, Traťová, Uzbecká, Vohnoutova, Vyhlídalova

Úřední hodiny 
pondělí, středa 8:00 - 17:00 hodin

Seznam právních předpisů

 • 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
 •   89/2012 Sb. občanský zákoník
 •   99/1963 Sb. občanský soudní řád
 • 140/1961 Sb. trestní zákoník
 • 218/2003 Sb. zákon o soudnictví ve věcech mládeže
 • 257/2000 Sb. zákon o Probační a mediační službě
8.2.2013 8:47:26 - aktualizováno 7.11.2022 10:41:06 | přečteno 6070x | lukas.brynza
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load