Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Odbor stavební

Stavební odbor je obecným stavebním úřadem ve smyslu § 13 odst. 1 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon). Je tedy orgánem státní správy s věcnou působností v záležitostech územního rozhodování a stavebního řízení (umisťování a povolování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich odstraňování, povolování jejich užívání po dokončení, povolování změn v užívání a další agendy dle stavebního zákona).

Stavební úřad vykonává dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností, vyplývajících ze stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. V pravomoci stavebního úřadu je dále vedení sankčních řízení ve věci porušení stavebního zákona (přestupky a správní delikty).
Kromě toho, v souladu se Statutem města Brna, vykonává stavební úřad působnost speciálního stavebního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo základní komunikační systém), dle seznamu vedeného městem Brnem. Dále v souladu se Statutem města Brna je stavební úřad jako speciální stavební úřad u vodních děl - vykonává působnost vodoprávního úřadu, která podle zákona o vodách přísluší obecním úřadům a pověřeným obecním úřadům.
Působení ve věci vyvlastňovacího řízení vykonává Odbor územního a stavebního řízení, Magistrátu města Brna.
Svou působnost vykonává stavební úřad na území MČ Brno-Bohunice, v k.ú. Bohunice, a dále na základě pověření MMB, v celém areálu Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a při výstavbě Univerzitního kampusu Bohunice.

 

Formuláře pro podání žádosti dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění:

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1)


Telefonní spojení: 547 423 836-9
e-mail: odborstavebni@bohunice.brno.cz

Vedoucí odboru: Ing. Marie Zitterbartová, PhD.
Pracovníci: Ing. Jana Pučeglová, Božena Horová, Ing. Alena Popelková


Postupy při vyřizování žádostí jsou uvedeny zde.


Při umístění a povolení stavby nutno doložit (všeobecně):

  Souhlasy vlastníků pozemku:

 • Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby dokládá souhlas s navrhovaným stavebním záměrem na situačním výkrese projektové dokumentace, vše dle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • za Statutární město Brno (SMB) – Magistrát města Brna, Majetkový odbor (MMB, MO), v případě svěření pozemku Úřad městské části města Brna, Brno Bohunice, Odbor majetkový a kontroly (ÚMČ MB BRNO-BOHUNICE – MO)

Dotčené orgány státní správy:

 • Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje (MMB OÚPR)

 • Magistrát města Brna, Odbor dopravy (MMB OD)

 • Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí (MMB OŽP)

 • Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství (MMB OVLHZ)

 • Magistrát města Brna, Odbor památkové stavby (MMB OPP)

 • Magistrát města Brna, Odbor investiční (MMB IO)

 • Úřad městské části města Brna, Brno Bohunice, Odbor technických služeb (ÚMČ MB BRNO-BOHUNICE – OTS)

 • Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (KHS)

 • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (HZS)

 • Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov

 • Drážní úřad, sekce stavební (ochranné pásmo dráhy a tramvaje)

 • Ministerstvo dopravy

 • Úřad pro civilní letectví (vysoké stavby)

 • Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského (vodní díla + zemní vrty )

Správci dopravní a technické infrastruktury:

 • Brněnské komunikace a.s. (BKOM) - případně - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. (SUS)

 • Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVaK)

 • Technické sítě Brno, a.s. (TSB)

 • Teplárny Brno, a.s. (TB)

 • GasNet, s.r.o. (zastoupeno GasNet Služby, s.r.o.)

 • EG.D, a.s.

 • CETIN a.s. 

 • Smart Comp. a.s.

 • itself s.r.o.
 • SITEL, spol. s r.o.

 • České Radiokomunikace a.s. (ČRA)

 • Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky

 • Vodafone Czech Republic a.s.

 • T-Mobile Czech Republic a.s.

 • ČD – Telematica a.s.

 • Dial Telecom, a.s.

 • Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany

 • Dopravní podnik města Brna, a.s. (DPMB)

 • Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor správy majetku (sítě)

 • Veřejná zeleň města Brna, p.o.

 • Faster CZ spol. s r.o.

 • NetDataCom, s.r.o.

 • Povodí Moravy, s.p.

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Správa železniční dopravní cesty, a.s.


Nejčastější dotaz: Jak postupovat v případě rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě? (poslední aktualizace textu 20.5.2021)

 1. z pohledu stavebního zákona se může jednat o stavební úpravy nebo udržovací práce.
 2. budoucí stavebník si nechá staticky posoudit navrhovaný záměr oprávněnou osobou, například autorizovaným statikem, nebo autorizovaným stavebním inženýrem.
 3. v případě, že z posudku vyplyne, že navrhovaný záměr jsou stavební úpravy, kterými nedojde k zásahu do nosných konstrukcí (k zásahu může dojít například i přitížením podlah), nebo že navrhovaný záměr jsou udržovací práce jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit stabilitu stavby, půjde s největší pravděpodobností o záměr, který podle § 103 odst. 1 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. V opačném případě půjde o záměr vyžadující stavební povolení (v případě stavebních úprav). Postup při vyřizování žádosti o stavební povolení je možné najít zde. Budoucí stavebník může požádat stavební úřad o sdělení, zda jeho stavební záměr vyžaduje povolení či ohlášení, anebo zda pro jeho záměr není vyžadováno. Toto sdělení vydává stavební úřad na základě vypracovaného statického posouzení - k žádosti o sdělení je tedy nutno tento posudek přiložit.
 4. bez ohledu to, zda záměr může být realizován na základě stavebního povolení, či bez něj, má budoucí stavebník povinnost zajistit si právo ke stavbě z hlediska vlastnictví - to znamená opatřit si souhlas vlastníka bytu se svým záměrem a opatřit si souhlas spoluvlastníků bytového domu podle příslušných ustanovení nového občanského zákoníku. Tento souhlas musí mít náležitosti podle stanov konkrétního společenství vlastníků příslušného domu.
 5. i v případě, že pro stavební záměr v bytovém domě nebude vyžadováno stavební povolení ani ohlášení, má podle § 160 odst. 4 stavebního zákona stavebník povinnost zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení musí být podle § 157 veden stavební deník (v případě svépomocně prováděného záměru stavby na ohlášení postačí "jednoduchý záznam o stavbě" v náležitostech podle prováděcí vyhlášky), do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Řádné vedení stavebního deníku je důležité například dojde-li na stavbě k úrazu nebo jiným mimořádným událostem a také při řešení případných reklamací či sporů (nevyjímaje i soudních) mezi stavebníkem, projektantem a zhotovitelem stavby. U staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení nemusí být veden ani jednoduchý záznam o stavbě; jeho vedení lze však doporučit (řešení případných sousedských sporů nebo jiných problémů souvisejících s prováděním stavby). Stavebník má také další povinnosti, uvedené například v § 152 stavebního zákona. Je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
 6. změnu v povoleném záměru lze realizovat teprve poté, co bude stavebním úřadem pravomocně povolena změna stavby před dokončením. Postup je možné najít zde. V případě, že stavebník bude provádět změnu stavby v rozporu s povolením, stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce stavby užívání dokončené stavby zakáže podle § 120 odst. 2 stavebního zákona. Současně stavební úřad zahájí postup podle § 129, kterým zahájí řízení o nařízení odstranění stavby, a současně zahájí přestupkové řízení.

Seznam právních předpisů:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci
- vše ve znění pozdějších právních předpisů.

13.3.2013 14:22:24 - aktualizováno 24.5.2021 8:22:51 | přečteno 19265x | marie.zitterbartova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load