Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Odbor technických služeb

Odbor technických služeb zajišťuje v souladu s právními předpisy a se Statutem města Brna ochranu přírody a krajiny, povolování kácení dřevin mimo les, údržbu zeleně a mobiliáře, ochranu zemědělského půdního fondu, odpadové hospodářství, ochranu zvířat proti týrání, ochranu ovzduší, ochranu a podmínky užívání pozemních komunikací.

Dále odbor technických služeb zajišťuje výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací - zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací, pro skládky materiálů, pro zařízení staveniště, pro zřizování vyhrazeného parkování, pro zřizování a provoz stánků, komunikace, pro umisťování reklamních zařízení, povolení uzavírky komunikace a připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, údržbu komunikací a chodníků, užívání veřejného prostranství pro prodej zboží a poskytování služeb, pro provádění stavebních prací, pro skládky materiálů, pro zařízení staveniště, pro umisťování reklamních zařízení, vydávání rybářských lístků, zadávání veřejných zakázek, vykonávání státní správy a projednávání v 1. stupni správního řízení veškeré přestupky na úseku obecného užívání lesů, myslivosti a rybářství, rostlinolékařské péče, zajišťují deratizace na území městské části.

Telefonní spojení: 547 423 828-31, 547 423 812

e-mail: tech@bohunice.brno.cz

Vedoucí odboru: Mgr. Ilona Kašparovská
Pracovníci: Ing. Ivana Rosecká,  Mgr. Dana Fialová, Ph.D., Marie Rosendorfová, Ing. Kateřina Hynková

Postupy při vyřizování žádostí jsou uvedeny zde.


Seznam právních předpisů

 • 114/1992 Sb. Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 • 395/1992 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některé ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 • 128/2000 Sb. Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
 • 280/2009 Sb. Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • 565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 •   99/2004 Sb. Zákon o rybářství, ve znění pozdějších předpisů,
 • 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 •   13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • 289/1995 Sb. Zákon o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
 • 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
 • 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
 • 104/1997 Sb. Vyhláška MDaS, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • 21/2018 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • 21/2009 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů,
 • 16/1998 Vyhláška města Brna o schůdnosti místních komunikací,
 • 4/2016 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna, ve znění pozdějších předpisů,
 • 15/2007 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o zeleni, ve znění pozdějších předpisů,
 • 10/2015 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o místních poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů,
 • 20/2001 Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů,
 •  8/2009 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o výkopových pracích na veřejných prostranství, ve znění pozdějších předpisů,
 •  8/2007 Úseky silnic a místních komunikací, kde se nezajišťuje zimní údržba, ve znění pozdějších předpisů,
 •  1/2002 Obecně závazná vyhláška města Brna - Tržní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • 12/2011 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o regulaci produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů ,
 • Podmínky městské části ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství.
8.2.2013 8:45:36 - aktualizováno 10.4.2019 9:23:08 | přečteno 7931x | ilona.kasparovska
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load