Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Sazebník úhrad

ÚMČ Brno-Bohunice stanovuje v souvislosti s poskytováním informací podle § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, níže uvedený sazebník úhrad za poskytování informací:

I. Náklady na pořízení kopií

 1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
  - formát A4 jednostranný:  1,00 Kč/A4
  - formát A4 oboustranný: 1,50 Kč/A4
  - formát A3 jednostranný: 2,00 Kč/A3
  - formát A3 oboustranný: 3,00 Kč/A3
 2. Tisk na tiskárnách PC
  - formát A4 na tiskárně: 2,00 Kč/A4
 3. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou ÚMČ bude za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele hradit.
 4. 4. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných MČ se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. Náklady za použití výpočetní techniky
  - výstupy z jiných souborů, výstup z Internetu bezplatně
 2. Náklady za opatření technických nosičů dat (CD, DVD, disketa, přenosná paměť) budou účtovány dle skutečné pořizovací ceny.
 3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

III. Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné nebudou účtovány.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

IV. Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 185 Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců ÚMČ dle schváleného rozpočtu na rok 2015. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě skutečných nákladů.

V. Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nepřesáhne 50 Kč, nebude úhrada požadována.
 2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může tajemník úřadu od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele a vyjádření příslušného vedoucího odboru. Uvedené sazby jsou bez DPH.

Tento sazebník úhrad nahrazuje sazebník úhrad ze dne 30.03.2006 a nabývá účinnosti dnem 01.03.2015.

22.5.2013 8:59:42 - aktualizováno 2.3.2015 9:49:45 | přečteno 2341x | ivana.safrankova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load