Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Povinně zveřejňované informace

1. Název
Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice

2. Důvod a způsob založení
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je město Brno územně členěným statutárním městem. Městská část Brno-Bohunice je zřízena jako jedna z 29 městských částí na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna

3. Organizační struktura
organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu:
ÚMČ Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Středa: 8:00 - 17:00 hod.

Telefonní čísla
tel.: 547 423 810 (ústředna)

Telefonní seznam

Adresa internetové stránky
www.bohunice.brno.cz

Podatelna úřadu

Další elektronické adresy a datová schránka
info@bohunice.brno.cz
telefonní seznam
ID datové schránky: hm2byk9

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
Příjmový účet: 19-519 086 0257/0100

6. IČ
44992785

7. DIČ
CZ44992785

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci:

 • osobně - ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
 • telefonicky - 547 423 810
 • písemně - ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
 • elektronickypodatelna.bohunice@brno.cz
 • faxem - 547352946
 • datovou schránkou - ID datové schránky: hm2byk9

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. 
Písemná žádost o informace musí obsahovat všechna náležitosti uvedené v § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

 • na podatelně ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

PO, ST: 8:00 - 17:00
ÚT, ČT, PÁ: 8:00 - 14:00  možno pouze po předchozí telefonické domluvě s příslušným pracovníkem odboru

 • prostřednictvím elektronické adresy podatelny podatelna.bohunice@brno.cz
 • prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky: hm2byk9

Podatelna úřadu

11. Předpisy

 • Nejdůležitější používané předpisy
  Nejdůležitějšími předpisy, jimiž se MČ Brno-Bohunice při své činnosti řídí, zejména podle nichž jedná a rozhoduje, jsou:
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR 
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů
  • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
  • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Vydané právní předpisy
ÚMČ Brno-Bohunice nevydává žádné právní předpisy. Obce mohou vydávat pouze obecně závazné vyhlášky, to je ale pro Statutární město Brna vyhrazeno zastupitelstvu města Brna.

12. Úhrady za poskytování informací (podle zákona č. 106/1999 Sb.)

 • Sazebník úhrad za poskytování informací 
  Sazebník úhrad
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  V posledních letech nebyla u ÚMČ Brno-Bohunice podána žádná stížnost podle § 16 a odst.1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo nadřízeným orgánem vydáno žádné usnesení  o výši úhrad za poskytování informací podle § 16 a odst. 7 výše uvedeného zákona.

13. Licenční smlouvy

 • Vzory licenčních smluv
  ÚMČ Brno-Bohunice nemá stanovené vzory licenčních smlouvy.
 • Výhradní licence
  ÚMČ Brno-Bohunice neuzavřel žádné licenční smlouvy upravující výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

8.2.2013 8:26:11 - aktualizováno 19.4.2021 15:44:39 | přečteno 15960x | jan.liscinsky
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load