Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Střet zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákona č. 14/2017 Sb., dále jen („zákon"), ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

 • osobním zájmu. V průběhu jednání orgánu územního samosprávného celku, oznámí veřejný funkcionář svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci, by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; podle § 8 zákona,

 • jiných vykonávaných činnostech, formou čestného prohlášení; podle § 9 zákona,

 • majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, formou čestného prohlášení; podle § 10 zákona,

 • příjmech, darech a závazcích, formou čestného prohlášení; podle § 11 zákona.

Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku a o příjmech, darech a závazcích přijímá a eviduje Centrální registr oznámení (dále jen „registr oznámení“), který je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti, jenž je také jediným evidenčním orgánem. Dosavadní evidenční orgány se staly tzv. „podpůrnými orgány,“ které mají především povinnost zapisovat vstupní informace o veřejných funkcionářích do registru oznámení, přičemž veřejní funkcionáři následně na základě jejich zápisu, podávají zákonem stanovená oznámení.

Oznámení podávají veřejní funkcionáři dle zákona a za podmínek a v rozsahu údajů dle vyhlášky č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů. Oznámení se podává elektronickou formou vyplněním příslušného formuláře (prostřednictvím registru oznámení nebo datovou zprávou s ověřením totožnosti). Kromě mimořádných vstupních oznámení podle přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon, budou veřejní funkcionáři podávat výše uvedená oznámení v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 až 3 zákona, jak při nástupu do funkce, průběžně vždy k 30. 6. následujícího roku a při ukončení výkonu funkce.

U statutárního města Brna, ÚMČ Brno-Bohunice jsou veřejnými funkcionáři: 

 • členové zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (starosta a místostarosta),
 • členové rady, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí úředníci podílející se na výkonu správních činností zařazení do ÚMČ Brno-Bohunice, kteří:
  • v rámci výkonu své činnosti jsou oprávněni nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250.000 Kč,
  • se bezprostředně podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, nebo
  • rozhodují ve správním řízení, s výjimkou příkazu na místě.

Nahlížení do registru oznámení

Zákon zaručuje v stanoveném rozsahu, každému, právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě, do registru oznámeni. Nahlížení do registru je od 1.9.2017 pro veškerá oznámení veřejných funkcionářů realizováno výlučně prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti jako správce registru oznámení. Na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona (starosta MČ, místostarosta MČ a členové Rady MČ) může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího. Na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona (vedoucí úředníci) může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti.

Žádost o nahlížení musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

 1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

 2. elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo

 3. elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

U všech oznámení veřejných funkcionářů jsou z nahlížení vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, a dále údaje, které tito veřejní funkcionáři poskytují Ministerstvu spravedlnosti dobrovolně. 

Podnět k prošetření veřejného funkcionáře

Každý má právo sdělit Ministerstvu spravedlnosti skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení. Ministerstvo spravedlnosti má povinnost do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámit tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Právní předpisy

 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
 • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Bližší údaje o registru oznámení a souvisejících povinnostech jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6783

Registr oznámení je dostupný na internetových stránkách: https://cro.justice.cz/

Poučení

Veškeré údaje vedené v registru oznámení týkající se veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona (vedoucí úředníci) mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených zákonem.

Zpracováváním osobních údajů z registru oznámení nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle platných právních norem.

Přestupku se dopustí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která:

 1. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinnosti při výkonu funkce veřejného funkcionáře,

 2. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení.

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.
 


8.2.2013 8:54:52 - aktualizováno 30.4.2018 14:37:32 | přečteno 11564x | jan.liscinsky
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load