Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev

Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel. Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků.

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel (dále jen „chovatel včel"), oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných se oznamuje nejpozději pět dnů před jejich umístěním. Hromadný let včel za zdrojem snůšky, sledovatelný ze země zrakem a sluchem, je nutné oznámit neprodleně spolu s uvedením dráhy jeho letu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Chovatel včel.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor technických služeb

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemné oznámení o trvalém stanovišti včelstva s připojeným jednoduchým situačním náčrtkem s označením stanoviště včelstva, pokud se nenachází v zastavěné části obce; písemné oznámení hromadného letu včel za zdrojem snůšky včetně situačního náčrtku dráhy letu.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení:

Chovatel včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev, nové stanoviště včelstva je třeba oznámit nejméně pět dnů před umístěním. Příslušný úřad oznámení pouze eviduje.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Dalšími účastníky (dotčenými) jsou případní vlastníci (spoluvlastníci) pozemků, provozů nebo objektů, kterých se týká výskyt nebo podezření z výskytu škodlivého organismu, nebo osoby, které tyto pozemky, provozy nebo objekty užívají z jiného právního důvodu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (§ 51)

  • Vyhláška č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění pozdějších předpisů (§ 6)

28. Datum poslední aktualizace: 29.3.2013

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load