Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu stanoveného prováděcím právním předpisem k zákonu č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 326/2004 Sb.)

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ohlašovací povinnost má každý, kdo zjistil výskyt nebo má důvodné podezření na výskyt škodlivého organismu, uvedeného v příloze č. 1 části A anebo v příloze č. 2 části A k vyhlášce č. 330/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním informace (písemně, telefonicky, e-mailem či osobně) Státní rostlinolékařské správě, se sídlem Zemědělská 1a, 613 00 Brno nebo místně příslušnému obecnímu úřadu.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • ÚMČ Brno-Bohunice, odbor technických služeb, referent zemědělství a ochrany zemědělského půdního fondu, Ing. Ivana Sedláčková, I. poschodí, dveře č. 109, úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.30 hod., tel. 547423830.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady nejsou třeba, informace o místě zjištění výskytu.

12. Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení:

Výskyt nebo důvodné podezření z výskytu se ohlašuje neodkladně. Zákon ani prováděcí předpisy nestanoví lhůtu pro vyřízení, resp. pro reakci Státní rostlinolékařské správy na ohlášení, pro příslušné obecní úřady je však stanovena povinnost sdělit písemně informaci o ohlášení Státní rostlinolékařské správě neprodleně.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Dalšími účastníky (dotčenými) jsou případní vlastníci (spoluvlastníci) pozemků, provozů nebo objektů, kterých se týká výskyt nebo podezření z výskytu škodlivého organismu, nebo osoby, které tyto pozemky, provozy nebo objekty užívají z jiného právního důvodu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (§ 9).

19. Opravné prostředky:

Nejedná se o správní řízení, opravné prostředky se neuplatňují.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzické osobě, která se dopustí přestupku nesplněním ohlašovací povinnosti, může Státní rostlinolékařská správa uložit pokutu podle § 78 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb. do výše 30 000 Kč. Právnické osobě, která se dopustí přestupku nesplněním ohlašovací povinnosti, může Státní rostlinolékařská správa uložit pokutu podle § 78 odst. 6 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb. do výše 500 000 Kč.

28. Datum poslední aktualizace: 20.1.2016

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load