Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Týká se zemědělského podnikatele zaevidovaného dle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění.

Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže:

- o vyřazení z evidence zemědělský podnikatel sám požádá,

- neprovozuje více než 24 kalendářních měsíce zemědělskou výrobu,

- zemřel, jde-li o osobu fyzickou,

- zanikl, jde-li o osobu právnickou,

- byl mu uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou,

- jeho odpovědný zástupce přestane vykonávat svou funkci anebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu právnickou.

Pokud právní nástupce chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky pro zemědělského podnikatele - fyzickou osobu uvedené v životní situaci "Zaevidování zemědělského podnikatele", musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele může požádat zemědělský podnikatel (viz bod 3.), tj. fyzická nebo právnická osoba, která již nehodlá provozovat zemědělskou výrobu (tzn. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům, osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, správce konkurzní podstaty nebo jejich zástupci na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor technických služeb

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný formulář "Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele".

V žádosti zemědělský podnikatel uvede:

a) jméno a příjmení u fyzické osoby, rodné číslo (pokud bylo přiděleno), jinak datum narození, obchodní firmu nebo název u právnické osoby,

b) identifikační číslo,

c) bydliště nebo sídlo, u zahraniční osoby bydliště nebo sídlo mimo území ČR,

d) údaje o osobě, která žádost podala - jméno a příjmení (u právnické osoby obchodní firma nebo název + jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu), místo, datum, podpis.

11. Formuláře:

  • Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

12. Správní a jiné poplatky:

Pro vyřazení z evidence zemědělského podnikatele nejsou poplatky stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení:

Na řízení ve věci vydání rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán vydá rozhodnutí ve věci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitějších případech do 60 dnů. Po nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele je neprodleně proveden výmaz z evidence.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Český statistický úřad.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Informovat o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele příslušný finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky:

Na řízení se podle zákona č. 252/1997 Sb. vztahuje zákon 500/2004 Sb., Správní řád.

23. Informace z jiných zdrojů:

  • Na stránkách Krajského živnostenského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz.

28. Datum poslední aktualizace: 20.2.2013

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load