Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zaevidování zemedělského podnikatele

Podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění se zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách rozumí:
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu,
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.
Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle výše uvedeného zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem, a která splňuje další zákonem stanovené podmínky.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Fyzická osoba:
- věk 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- trvalý pobyt na území České republiky (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie),
- prokáže základní znalost českého jazyka (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie).

U právnických osob musí výše uvedené podmínky splnit její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která zodpovídá za řádný provoz podnikání a která je ve smluvním vztahu k zemědělskému podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva zemědělské podnikatele. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí zemědělský podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor technických služeb

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba předloží žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, ve které vyplní zejména:
a) základní údaje o žadateli,
b) údaj, zda soud nebo správní orgán této fyzické osobě neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,
c) zahraniční fyzická osoba uvede rovněž adresu bydliště mimo území České republiky,
d) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
e) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
f) předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby, příp. datum jejího ukončení

Právnická osoba předloží žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, ve které vyplní zejména:
a) základní údaje právnické osoby,
b) údaje o osobách, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,
c) údaje o osobě odpovědného zástupce
d) údaj, zda výše uvedeným osobám soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby,
e) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
f) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
g) předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby, příp. datum jejího ukončení

K žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele přiloží fyzická nebo právnická osoba doklady osvědčující splnění podmínek stanovených zákonem 252/1997 Sb.:
- průkaz totožnosti (fyzická osoba), výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba),
- doklad o zaplacení správního poplatku Kč 1.000,- za zápis zemědělského podnikatele do evidence,

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění stanoví v položce č. 6 své přílohy č. 1 správní poplatky takto:
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1.000,- Kč.
Změna zápisu v evidenci zemědělského podnikatele 500,- Kč.
Správní poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno - Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno.

13. Lhůty pro vyřízení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli, který splní podmínky podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele do 30 dnů. Současně vyrozumí příslušný orgán státní statistiky, který na základě toho přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo, pokud již nebylo přiděleno. V osvědčení se uvedou údaje uvedené v bodě 10., které fyzická nebo právnická osoba uvede v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • - odpovědný zástupce, je-li ustanoven,
    - Český statistický úřad (při přidělování IČ a následně při vyrozumívání o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů).

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

- přihlásit se k registraci u místně příslušného správce daně,
- přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení,
- přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny,
- podat přihlášku k povinnému úrazovému pojištění za zaměstnance (při zaměstnávání minimálně jednoho zaměstnance).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky:

S výjimkou vydání kladného rozhodnutí o zapsání do evidence zemědělského podnikatele se na řízení podle zákona č. 252/1997 Sb. vztahuje správní řád a odpovídající lhůty.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu podle tohoto zákona, aniž by byla zapsána vevidenci zemědělského podnikatele, může být uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč.
Kompletní výčet sankcí, které mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností, je uveden v ustanovení § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění.

23. Informace z jiných zdrojů:

  • Na stránkách Krajského živnostenského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz.

28. Datum poslední aktualizace: 29.1.2018

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load