Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poplatek z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.
Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Plátce poplatku z pobytu : právnická osoba (jednatel společnosti) nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Plátce je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

Ubytovatel je povinen odvést správci poplatku vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k poskytnutí úplatného pobytu. Současně podá správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků, nebo negativní hlášení.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Bc. Soňa Liškutinová
  • Ing. Iva Krpcová

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Místní poplatek dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích. Poplatky lze hradit hotově na pokladně úřadu nebo bankovním převodem na účet ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žádní

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • podatelna.bohunice@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
    Vyhláška statutárního města Brna 17/2019 o místních poplatcích, v platném znění

28. Datum poslední aktualizace: 10.1.2022

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load