Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Vlastník stavby, terénních úprav nebo zařízení je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník stavby, popřípadě jím pověřená osoba.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-Bohunice, Stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • ÚMČ Brno-Bohunice, Stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno, u všech pracovníků stavebního úřadu, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hod.

  vedoucí stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
  • Božena Horová
   budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 116

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:


Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, část I, položka 18,
 • bod 12: vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
 • bod 13: vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 Kč
Úhrada je možná v hotovosti na ÚMČ, složenkou nebo bankovním převodem.

13. Lhůty pro vyřízení:

Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a nejde o případ podle §128 odstavce 6, stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

V případě řízení o povolení stavby je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, je-li zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ a dále doba nutná v případě dožádání, doba nutná ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručování písemnosti do ciziny.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Okruh účastníků řízení vymezuje ust. § 27 odst. 1a) a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.
  Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Pro řádné podání se všemi náležitostmi je nutno podat dokumentaci v listinné formě. Pro případné doplňování podání v elektronické formě dokumenty opatřenými zaručeným elektronickým podpisem je možné použít také elektronickou adresu podatelny podatelna.bohunice@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

28. Datum poslední aktualizace: 15.1.2020

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load