Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 407

2. Kód životní situace: BOH_2311

Žádost o vydání územního souhlasu

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá stavební úřad územní souhlas, a to v případě staveb vyjmenovaných v ustanovení § 96 odst. 2, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

6. Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu - příloha č. 7 k vyhlášce

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-Bohunice, Stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno.

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

ÚMČ Brno-Bohunice, Stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • u všech pracovníků stavebního úřadu, nejlépe v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hodin

  vedoucí stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
  • Božena Horová
   budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 116

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí
 • doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3,
 • souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4, 
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 • souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,
 • jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za vydání územního souhlasu upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, položka 17; za vydání územního souhlasu se vybere poplatek ve výši poloviny sazby poplatku za vydání územního rozhodnutí v závislosti na druhu umisťovaného záměru. Po stanovení výše poplatku je úhrada možná v hotovosti na ÚMČ, složenkou nebo bankovním převodem.

13. Lhůty pro vyřízení:

Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

 • územní souhlas s vyznačením účinnosti doručuje stavební úřad také sousedům (osobám, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn), dotčeným orgánům a speciálnímu stavebnímu úřadu

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Pro řádné podání se všemi náležitostmi je nutno podat dokumentaci v listinné formě. Pro případné doplňování podání v elektronické formě dokumenty opatřenými zaručeným elektronickým podpisem je možné použít také elektronickou adresu podatelny podatelna.bohunice@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

18. Související předpisy:

 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

19. Opravné prostředky:

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 - 183 stavebního zákona.

24. Související životní situace:

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí stavebního odboru

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 15.1.2020

28. Datum poslední aktualizace: 15.1.2020

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load