Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 408

2. Kód životní situace: BOH_2312

Žádost o zjednodušené územní řízení

Stavební úřad rozhodne o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže
a) záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
c) žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů,
d) žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Zjednodušené územní řízení nelze spojit se stavebním řízením.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

6. Podmínky a postup řešení:

Rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení lze vydat pouze za splnění výše uvedených podmínek.

Řízení je zahájeno podáním žádosti. Pokud žádost splňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad posoudí záměr žadatele podle § 90, vyhotoví návrh výroku rozhodnutí, který vyvěsí na úřední desce po dobu 15 dnů; návrh výroku se doručí žadateli a dotčeným orgánům jednotlivě.

Námitky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu výroku na úřední desce. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze se proti němu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námitek nabývá právní moci.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, včetně odůvodnění, opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti s přílohami na ÚMČ Brno-Bohunice, Stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno.

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

ÚMČ Brno-Bohunice, Stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • u všech pracovníků stavebního úřadu, nejlépe v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hodin

  vedoucí stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
  • Božena Horová
   budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 116

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

11. Formuláře:

 • Formuláře žádostí o projednání záměru ve zjednodušeném územním řízení jsou shodné jako pro záměr projednávaný klasickým územním řízením.
 • podle druhu stavby Příloha č. 1-4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění
  zjednodušené řízení: Příloha č. 1-4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

12. Správní a jiné poplatky:

Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení se vybírá poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. Správní poplatek za vydání rozhodnutí o umístění stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, položka 17. Po stanovení výše poplatku v závislosti na druhu záměru je poplatek možné uhradit v hotovosti na ÚMČ, složenkou nebo bankovním převodem.

13. Lhůty pro vyřízení:

Za splnění podmínek stavebního zákona je rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vydáno do 30-ti dnů ode dne podání žádosti.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

 • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
 • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
 • osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
 • osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

  Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně poté, co jej žadatel obdrží, vyvěšena na místě určeném v něm stavebním úřadem, a to po dobu 15 dnů. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí. Náležitosti informace o návrhu výroku stanoví prováděcí právní předpis: vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Pro řádné podání se všemi náležitostmi je nutno podat dokumentaci v listinné formě. Pro případné doplňování podání v elektronické formě dokumenty opatřenými zaručeným elektronickým podpisem je možné použít také elektronickou adresu podatelny podatelna.bohunice@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

18. Související předpisy:

 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

19. Opravné prostředky:

Proti pravomocnému rozhodnutí nelze podat odvolání.

Z moci úřední lze pravomocné rozhodnutí přezkoumat v přezkumném řízení - v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 - 183 stavebního zákona.

24. Související životní situace:

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí stavebního odboru

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 15.1.2020

28. Datum poslední aktualizace: 15.1.2020

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load