Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 409

2. Kód životní situace: BOH_2310

Ohlášení stavby

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují stavby, terénní úpravy a udržovací práce, uvedené v § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

6. Podmínky a postup řešení:

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují:

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),

c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,

d) stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,

f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí

Ohlášení vyžadují změny dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.

Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst.6 stanovil.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-Bohunice, Stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno.

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

ÚMČ Brno-Bohunice, Stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • U všech pracovníků stavebního úřadu, nejlépe v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hodin.

  vedoucí stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
  • Božena Horová
   budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 116

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. K ohlášení stavebník připojí

a) doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,

b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,

c) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zvláštním právním předpisem4),12),32), popřípadě povolení podle § 169 odst. 4,

d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

e) projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,

f) souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb uvedených v §104 odst. 1 písm. a) až e) stanoví prováděcí právní předpis. Jedná se o vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Náležitosti dokumentace ostatních ohlašovaných staveb jsou uvedeny v § 105 stavebního zákona.

Nechá-li se někdo zastupovat, přeloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm.k) nebo není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení. 

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. 

11. Formuláře:

 • Ohlášení obsahuje údaje podle § 105 odst. 1 stavebního zákona. Ohlášení staveb uvedených pod body a)-e) je nutno podat na předepsaném formuláři. Je to Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu.
  formulář: Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

12. Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za vydání souhlasu s ohlášením upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, položka 18, bod 3 a 4:

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona Kč 1 000

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 Kč 500

Po stanovení výše poplatku v závislosti na druhu záměru je poplatek možné uhradit v hotovosti na ÚMČ, složenkou nebo bankovním převodem.

13. Lhůty pro vyřízení:

30 dnů

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Pro řádné podání se všemi náležitostmi je nutno podat dokumentaci v listinné formě. Pro případné doplňování podání v elektronické formě dokumenty opatřenými zaručeným elektronickým podpisem je možné použít také elektronickou adresu podatelny podatelna.bohunice@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

18. Související předpisy:

 • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění
 • vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

19. Opravné prostředky:

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 - 183 stavebního zákona.

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí stavebního odboru

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 15.1.2020

28. Datum poslední aktualizace: 15.1.2020

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load