Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o změnu stavby před dokončením

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle tohoto zákona.
Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve spojeném řízení.
Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

stavebník nebo právní nástupce stavebníka

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

podáním příslušné písemné žádosti v závislosti na druhu záměru (viz předcházející text)

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • u všech pracovníků stavebního úřadu, nejlépe v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hodin

  vedoucí stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
  • Božena Horová
   budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 116

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Požadované doklady závisí na druhu záměru (viz předchozí text). K příslušné žádosti obsahující kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací se dokládá projektová dokumentace změn stavby, případně kopie ověřené projektové dokumentace, do které projektant vyznačí navrhované změny.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Za vydání povolení změny stavby před dokončením se stanoví poplatek v závislosti záměru a tím na způsobu projednávání. Správní poplatek za vydání tohoto povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Po stanovení výše poplatku v závislosti na druhu záměru je poplatek možné uhradit v hotovosti na ÚMČ, složenkou nebo bankovním převodem.

13. Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení závisejí na způsobu projednávání žádosti podle druhu stavebního záměru.
 • V případě územního souhlasu, je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.
 • V případě územního řízení v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.
 • V případě ohlášení je to 30 dní.
 • Pro stavební povolení v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Pro řádné podání se všemi náležitostmi je nutno podat dokumentaci v listinné formě. Pro případné doplňování podání v elektronické formě dokumenty opatřenými zaručeným elektronickým podpisem je možné použít také elektronickou adresu podatelny podatelna.bohunice@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 až 183 stavebního zákona

28. Datum poslední aktualizace: 15.1.2020

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load