Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 411

2. Kód životní situace: BOH_2306

Žádost o změnu stavby před dokončením

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle tohoto zákona.
Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve spojeném řízení.
Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

stavebník nebo právní nástupce stavebníka

6. Podmínky a postup řešení:

Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby.

Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve společném řízení, ustanovení § 94j až 94p se použijí přiměřeně.

Žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Změnu ohlášené stavby lze provést na základě ohlášení stavby. Přitom se postupuje přiměřeně podle § 105 až 107. To platí i pro změnu stavby prováděné podle územního rozhodnutí  nebo územního souhlasu.

Změna stavby před dokončením může být prováděna na základě oznámení stavebnímu úřadu za podmínek § 117.

Změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby. Rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě;stavební úřad jej následně bez zbytečného odkladu zaznamená do spisu, podle okolností vyznačí změnu též v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo v případě, kdy příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

podáním příslušné písemné žádosti v závislosti na druhu záměru (viz předcházející text)

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

ÚMČ Brno-Bohunice, Stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • u všech pracovníků stavebního úřadu, nejlépe v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hodin

  vedoucí stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
  • Božena Horová
   budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 116

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Požadované doklady závisí na druhu záměru (viz předchozí text). K příslušné žádosti obsahující kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací se dokládá projektová dokumentace změn stavby, případně kopie ověřené projektové dokumentace, do které projektant vyznačí navrhované změny.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Za vydání povolení změny stavby před dokončením se stanoví poplatek v závislosti záměru a tím na způsobu projednávání. Správní poplatek za vydání tohoto povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Po stanovení výše poplatku v závislosti na druhu záměru je poplatek možné uhradit v hotovosti na ÚMČ, složenkou nebo bankovním převodem.

13. Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení závisejí na způsobu projednávání žádosti podle druhu stavebního záměru.
 • V případě územního souhlasu, je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.
 • V případě územního řízení v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.
 • V případě ohlášení je to 30 dní.
 • Pro stavební povolení v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Pro řádné podání se všemi náležitostmi je nutno podat dokumentaci v listinné formě. Pro případné doplňování podání v elektronické formě dokumenty opatřenými zaručeným elektronickým podpisem je možné použít také elektronickou adresu podatelny podatelna.bohunice@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

18. Související předpisy:

 • vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění
 • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 až 183 stavebního zákona

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí stavebního odboru

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 15.1.2020

28. Datum poslední aktualizace: 15.1.2020

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load