Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení o užívání stavby

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

stavebník, případně jeho právní nástupce

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

podáním písemné žádosti:

- Ohlášení dokončení stavby (stavební  úpravy RD) 

- Žádost o přidělení č.p./č.ev (novostavba)

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • u všech pracovníků stavebního úřadu, nejlépe v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hodin

  vedoucí stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
  • Božena Horová
   budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 116

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V ohlášení dokončení stavby stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby.  

Doklady předkládané k dokončení stavby (všeobecně):

 • zápis o předání a převzetí stavby,

 • prohlášení zhotovitele stavby o použitých materiálech,

 • zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení včetně přípojky,

 • protokoly o tlakových zkouškách vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky včetně proplachu a rozboru pitné vody,

 • protokoly o tlakových zkouškách vnitřních kanalizačních rozvodů,

 • zápis o zkoušce těsnosti topné soustavy a protokol o provedené topné zkoušce,

 • zprávu o revizi vnitřního plynovodu,

 • výchozí revizní zprávu elektrické zabezpečovací signalizace,

 • potvrzení o provedení zkoušek na všech rozvodech a instalacích dotčených stavbou,

 • doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů ve smyslu § 156 stavebního zákona,

 • atest požárních dveří,

 • revizní zprávu spalinové cesty (dle ČSN 73 4201) včetně protokolů o odborném provedení zaústění plyn. spotřebičů,

 • zprávu o revizi hromosvodu,

 • protokol o provedené zátopové zkoušce u plochých střech,

 • doklad o vytyčení stavby,

 • geometrický plán zaměření stavby potvrzený Katastrálním úřadem,

 • doklady o provedení kontroly správců sítí před zasypáním,

 • doklad o předání geodetického zaměření sítí na MMB – Odbor městské informatiky,

 • protokol o převzetí upravených, stavbou dotčených pozemků,

 • doklad o proměření ekvivalentní objemové aktivity radonu v objektu,

 • evidenci odpadů ze stavby a doklad o naložení s nimi,

 • doklad o smluvním zajištění svozu komunálního odpadu,

 • doklad o smluvním zajištění zneškodnění nebezpečného odpadu vzniklého při výstavbě

 • doklad o smluvním zajištění zneškodnění odpadu vzniklého provozem,

 • smlouva o věcném břemenu na umístění přípojek,

 • výsledky měření hluku z provozu všech zdrojů hluku navržené stavby požadovaných KHS Jmk,

 • předávací protokoly správců dotčených inženýrských sítí a komunikací,

 • po zkušebním provozu: povolení uvedení zdroje znečištění ovzduší (kotle) do trvalého provozu od příslušného orgánu ochrany životního prostředí,

 • stanoviska dotčených správních orgánů (Krajská hygienická stanice Jmk, Hasičský záchranný sbor Jmk),

 • pokud došlo ke změnám oproti dokumentaci ověřené ve stavebním řízení, předložte dokumentaci skutečného provedení, ve které budou tyto změny zaznamenány,

 • a další doklady dle výše uvedených podmínek stavebního povolení nebo obsažených v ověřené projektové dokumentaci.

 

12. Správní a jiné poplatky:

správní poplatek se nevyměřuje

13. Lhůty pro vyřízení:

30 dnů - pokud není nutno odstraňovat nedostatky stavby

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Pro řádné podání se všemi náležitostmi je nutno podat dokumentaci v listinné formě. Pro případné doplňování podání v elektronické formě dokumenty opatřenými zaručeným elektronickým podpisem je možné použít také elektronickou adresu podatelny podatelna.bohunice@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

19. Opravné prostředky:

Souhlas s užíváním stavby není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby je možné podat odvolání k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím Stavebního úřadu ÚMČ Brno-Bohunice. Toto odvolání nemá odkladný účinek.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankční postih upravuje §§ 178-183 a následující stavebního zákona 

28. Datum poslední aktualizace: 16.1.2020

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load