Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 413

2. Kód životní situace: BOH_2305

Kolaudační souhlas

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad.
Jedná se zejména o dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129.
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník

6. Podmínky a postup řešení:

Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zkoumá splnění podmínek podle § 119 odst. 2. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.
Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže.
Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.
Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a náležitosti kolaudačního souhlasu, obsah a strukturu certifikátu stanoví prováděcí právní předpis.
 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři, doložené přílohlami

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

ÚMČ Brno-Bohunice, Stavební úřad, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • u všech pracovníků stavebního úřadu, nejlépe v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hodin

  vedoucí stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
 • referent stavebního odboru
  • Božena Horová
   budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 116

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Doklady předkládané k dokončení stavby (všeobecně):

 • zápis o předání a převzetí stavby,

 • prohlášení zhotovitele stavby o použitých materiálech,

 • zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení včetně přípojky,

 • protokoly o tlakových zkouškách vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky včetně proplachu a rozboru pitné vody,

 • protokoly o tlakových zkouškách vnitřních kanalizačních rozvodů,

 • zápis o zkoušce těsnosti topné soustavy a protokol o provedené topné zkoušce,

 • zprávu o revizi vnitřního plynovodu,

 • výchozí revizní zprávu elektrické zabezpečovací signalizace,

 • potvrzení o provedení zkoušek na všech rozvodech a instalacích dotčených stavbou,

 • doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů ve smyslu § 156 stavebního zákona,

 • atest požárních dveří,

 • revizní zprávu spalinové cesty (dle ČSN 73 4201) včetně protokolů o odborném provedení zaústění plyn. spotřebičů,

 • zprávu o revizi hromosvodu,

 • protokol o provedené zátopové zkoušce u plochých střech,

 • doklad o vytyčení stavby,

 • geometrický plán zaměření stavby potvrzený Katastrálním úřadem,

 • doklady o provedení kontroly správců sítí před zasypáním,

 • doklad o předání geodetického zaměření sítí na MMB – Odbor městské informatiky,

 • protokol o převzetí upravených, stavbou dotčených pozemků,

 • doklad o proměření ekvivalentní objemové aktivity radonu v objektu,

 • evidenci odpadů ze stavby a doklad o naložení s nimi,

 • doklad o smluvním zajištění svozu komunálního odpadu,

 • doklad o smluvním zajištění zneškodnění nebezpečného odpadu vzniklého při výstavbě

 • doklad o smluvním zajištění zneškodnění odpadu vzniklého provozem,

 • smlouva o věcném břemenu na umístění přípojek,

 • výsledky měření hluku z provozu všech zdrojů hluku navržené stavby požadovaných KHS Jmk,

 • předávací protokoly správců dotčených inženýrských sítí a komunikací,

 • po zkušebním provozu: povolení uvedení zdroje znečištění ovzduší (kotle) do trvalého provozu od příslušného orgánu ochrany životního prostředí,

 • stanoviska dotčených správních orgánů (Krajská hygienická stanice Jmk, Hasičský záchranný sbor Jmk),

 • pokud došlo ke změnám oproti dokumentaci ověřené ve stavebním řízení, předložte dokumentaci skutečného provedení, ve které budou tyto změny zaznamenány,

 • a další doklady dle výše uvedených podmínek stavebního povolení nebo obsažených v ověřené projektové dokumentaci.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, položka 20, místní šetření nebo ohledání na místě
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč 500
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech Kč 1000
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu Kč 2000
za konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

13. Lhůty pro vyřízení:

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Pro řádné podání se všemi náležitostmi je nutno podat dokumentaci v listinné formě. Pro případné doplňování podání v elektronické formě dokumenty opatřenými zaručeným elektronickým podpisem je možné použít také elektronickou adresu podatelny podatelna.bohunice@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

18. Související předpisy:

 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

19. Opravné prostředky:

Na vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.  

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 - 183 stavebního zákona. 

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí stavebního odboru

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 15.1.2020

28. Datum poslední aktualizace: 16.1.2020

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load