Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Vyhledat životní situaci Zadejte hledanou frázi:

Co jsou Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Tématicky rozdělené situace obsahují body, ve kterých najdete postup řešení.

Jak postupovat

V navigaci vyberte téma, zobrazí se vám seznam situací. Kliknutím na podrobnosti zobrazíte obsah dané situace. Můžete použít také vyhledávání podle klíčových slov.

Pro lepší přehlednost lze volit ze tří možností zobrazení situace. Základní (obsahuje jen nejdůležitejší body), rozšířené a kompletní (zobrazí veškeré dostupné informace).

Níže je zobrazen abecední seznam situací – agend, které je možné na ÚMČ Brno-Bohunice vyřídit. Ostatní agendy týkající se vyřízení občanských průkazů, trvalého pobytu, cestovních pasů, řidičských průkazů, registru vozidel, podnikání a živností vyřizují pracoviště magistrátu města Brna (podrobněji na http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/).

Seznam životních situací

Jubilejní narozeniny seniorů

„Setkání jubilantů" - občanů městské části Brno-Bohunice, kteří dovrší věku 70,75,70,85,90 a více, probíhá v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, zpravidla jedenkrát za dva až tři měsíce. ...

Kam s odpadem?

Občan, který se potřebuje zbavit objemného odpadu (takový, který se nevejde se do popelnice), nebezpečného odpadu z domácnosti nebo vytříděných složek (papír, sklo, PET lahve, textil) jej může odložit ...

Kolaudační souhlas

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba ...

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Vybírá se poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění: - výkopových prací, - umístění stavebních zařízení, - umístění skládek při provádění stavebních prací, - umístění reklamních zařízení, - umístění zařízení cirkusů, lunaparků ...

Místní poplatek ze psů

Finanční odbor vede evidenci psů v MČ Brno-Bohunice, provádí přihlašování a odhlašování psů, vydává evidenční známky, vyměřuje poplatky dle platných předpisů a sleduje jejich platby.

Nájem prostoru sloužícího podnikání

Městská část Brno-Bohunice pronajímá prostory sloužící podnikání v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna, které jí byly svěřeny do správy.

Ohlášení stavby

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují stavby, terénní úpravy a udržovací práce, uvedené v § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu.

Ohlášení tombol s herní jistinou nad 100 000,-Kč a turnajů malého rozsahu ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na ...

Ochrana zvířat proti týrání

V případě, podezření na týrání zvířat, lze tuto skutečnost oznámit na odboru technických služeb, ÚMČ brno-Bohunice. V případě prokázání týrání zvířat se jedná o porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ...

Oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat

Pořadatel je povinen oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci. Veřejné vystoupení zvířat je dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat ...

Oznámení o užívání stavby

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala ...

Petice

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti ...

Poplatek z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem ...

Pořádání kulturních a sportovních podniků na veřejném prostranství

Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, pořádaných na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách, podléhají ohlašovací povinnosti. Pořádat je lze: v pátek, v sobotu a ...

Povolení kácení dřevin

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (§ 8 zákon 114/1992 Sb. ...

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Vlastník stavby, terénních úprav nebo zařízení je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. ...

Povolení vjezdu

Vjezd motorovými vozidly na účelovou komunikaci tvořenou ulicí Podsedky v MČ Brno-Bohunice a ulicí Bohunická cesta v obci Moravany, v části vymezené trvalým dopravním značením omezujícím průjezd vozidel, je možný ...

Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev

Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel. Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům ...

Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu stanoveného prováděcím právním předpisem k zákonu č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších ...

Připojování komunikace a nemovitosti na místní komunikaci

V případě připojení pozemních komunikací nebo připojení nemovitosti na místní komunikaci, je nutno podat žádost o připojení na místní komunikaci. Žádost musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném odborem ...

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochranou dětí se rozumí zejména: - ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu - ochrana oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jeho jmění - působení směřující k obnovení ...

Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

Děti (do 15 let) nebo mladiství (od 15 do 18 let), kteří zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí,spáchaly trestný čin, nebo ...

Stížnosti

Stížnost je podání, jež vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým a týká se zejména osobních zájmů osoby, která je učinila. Za stížnost se nepovažují návrhy na zahájení ...

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním, nebo kdy oprávněný příjemce ...

Uzavírka místní komunikace

Místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu), nebo úplná. Pokud to ...

Veřejné shromáždění

Každý má právo pokojně se shromažďovat. Výkon shromažďovacího práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných ...

Vidimace (ověření listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. ...

Vítání občánků

Vítání nových občánků městské části Brno-Bohunice probíhá v obřadní síni Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, zpravidla jedenkrát za čtvrt roku.

Vydávání rybářských lístků

Žádost o vydání rybářského lístku lze podat na odbor technických služeb, který vydává rybářské lístky a vede jejich evidenci v MČ Brno-Bohunice.

Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany

Zřízení vyhrazeného parkování v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště občana na území Městské části Brno-Bohunice je možné pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Povolení k užívání parkovacího místa ...

Vyhrazené parkovací stání pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou

O vyhrazení parkovacího stání si může požádat občan s průkazem ZTP, ZTP/P, občan nevidomý a imobilní. Povolení k užívání parkovacího místa vydává příslušný silniční správní úřad formou rozhodnutí na dobu ...

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Týká se zemědělského podnikatele zaevidovaného dle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění. Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže: - ...

Zaevidování zemedělského podnikatele

Podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění se zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách rozumí: rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování ...

Zvláštní užívání komunikace

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Žádost o ZUK musí ...

Zvláštní užívání veřejné zeleně

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice je dle Statutu města Brna správcem ploch veřejné zeleně, vyjma ploch silniční zeleně (zde je správcem Brněnské komunikace, a.s.).V rámci správy těchto ploch vykonává ...

Žádost o pacht, propachtování zahrad

MČ Brno-Bohunice propachtovává svěřené pozemky jako zahrady.

Žádost o stanovisko MČ Brno-Bohunice k navržené dispozici s nemovitým majetkem města Brna

Jedná se o žádost o stanovisko MČ Brno-Bohunice k odprodeji (pronájmu, pachtu, směně apod.) nemovitosti, která je ve vlastnictví statutárního města Brna.

Žádost o stavební povolení

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny ...

Žádost o vydání územního rozhodnutí

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, ...

Žádost o vydání územního souhlasu

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, ...

Žádost o zjednodušené územní řízení

Stavební úřad rozhodne o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže a) záměr je ...

Žádost o změnu stavby před dokončením

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle tohoto zákona. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím ...
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load