Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 402

2. Kód životní situace: BOH_2401

Místní poplatek ze psů

Finanční odbor vede evidenci psů v MČ Brno-Bohunice, provádí přihlašování a odhlašování psů, vydává evidenční známky, vyměřuje poplatky dle platných předpisů a sleduje jejich platby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa (staršího 3 měsíců) a má místo trvalého pobytu nebo sídlo v MČ Brno-Bohunice.

6. Podmínky a postup řešení:

- Držitel psa (poplatník) je povinen přihlásit a odhlásit psa a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na trvání a výši poplatku do 15 dnů od doby, kdy rozhodná skutečnost nastala.

- Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího 3 měsíců.

- Poplatková povinnost zaniká v den, kdy poplatník přestal být držitelem psa a kdy došlo k řádnému odhlášení psa.

Poplatková povinnost zaniká z důvodu:

- změny držitele psa

- změny trvalého pobytu držitele psa

- úhynu či utracení psa

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Kontaktovat ÚMČ Brno-Bohunice, odbor finanční.
  Tel.: 547 423 823

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při přihlášení psa:

 • platný občanský průkaz držitele psa 
 • právnická osoba též výpis z obchodního rejstříku
 • důchodový výměr, pokud je držitel psa poživatelem invalidního, starobního nebo sirotčího důchodu a je jediným zdrojem jeho příjmu
 • průkaz ZTP a ZTP/P, pokud držitel uplatňuje zákonné osvobození od poplatku
 • potvrzení z útulku (je-li pes z útulku, držitel je osvobozen od poplatku na dobu 1 roku)

Při odhlášení psa:

 • potvrzení o utracení nebo úhynu psa
 • evidenční známku k vrácení

11. Formuláře:

 • Není potřeba. Evidenční karta psa bude vyplněna na místě.

12. Správní a jiné poplatky:

Ročně:

 • bytový dům - 1 500 Kč,  za druhého a každého dalšího psa - 2 250 Kč
 • rodinný dům - 400 Kč,  za druhého a každého dalšího psa - 600 Kč
 • poplatník, starší 65 let nebo poživatel důchodu - 200 Kč,  za druhého a každého dalšího psa - 300 Kč

Roční poplatek je splatný nejpozději do 31. března běžného roku.

Při vzniku poplatkové povinnosti v průběhu roku je vyměřena alikvótní část poplatku z roční sazby, která je splatná do 15. dne následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti případně platební kartou na pokladně úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 19-519 086 0257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Brno.

Osvobozeni od poplatku jsou:

 • osoby s průkazem ZTP a ZTP/P
 • osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob těžce zdravotně postižených
 • držitelé záchranářských psů
 • osoby provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy
 • osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psů zvláštní právní předpis
 • držitelé psů z útulku po dobu 1 roku
 • držitelé záchranářských psů
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace

13. Lhůty pro vyřízení:

Na počkání

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Žádní další účastníci nejsou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Obecně závazná vyhláška č. 20/2021 o místních poplatcích

18. Související předpisy:

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem podle ustanovení § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky města Brna č. 22/2010 oddílu II  o místních poplatcích a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle §11 zákona č.565/1990 Sb.
o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek. 

 

22. Další informace:

 • Variabilní symbol, který je jedinečný pro každého evidovaného psa, je nutné uvádět při každé bezhotovostní platbě.

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí finančního odboru

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Dáša Čechová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 31.1.2013

28. Datum poslední aktualizace: 27.7.2022

30. Upřesnění a poznámky:


 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load