Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 446

2. Kód životní situace: BOH_2102

Vidimace (ověření listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Legalizace - fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.

Vidimace - kdokoli.

6. Podmínky a postup řešení:

Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.). Legalizace se neprovede:

 • je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, lovecký lístek, směnka, šek, geometrický plán, rys apod.)
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li na listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • jestliže se kopie doslovně neshoduje s listinou, z níž je pořízena
 • je-li listina, z níž je kopie pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí vydaného podle zvlášt. práv. předpisu.  

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením listiny. 

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na podatelně ÚMČ Brno-Bohunice. 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Podatelna úřadu
 • Podatelna úřadu

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Legalizace - žadatel předloží listinu na níž bude podpis ověřen a platný doklad totožnosti.

Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena. 

11. Formuláře:

 • Žádné nejsou.

12. Správní a jiné poplatky:

Legalizace - správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30,- Kč.
Vidimace - správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30,- Kč.
Správní poplatky se hradí v hotovosti. 

13. Lhůty pro vyřízení:

Na počkání.  V případě většího objemu listin dle domluvy.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další činnosti požadovány nejsou.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování ), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

18. Související předpisy:

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky:

-----

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

-----

21. Nejčastější dotazy:

 • ------

22. Další informace:

 • Životní situaci je možné také řešit na úřadech jiných městských částí města Brna a na Magistrátu města Brna.

23. Informace z jiných zdrojů:

24. Související životní situace:

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí oddělení vnitřních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Lenka Slováková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2013

28. Datum poslední aktualizace: 1.4.2013

30. Upřesnění a poznámky:

-----

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load