Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Veřejné shromáždění

Každý má právo pokojně se shromažďovat.
Výkon shromažďovacího práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k výše uvedenému účelu

Jsou zakázána shromáždění v blízkosti budov Parlamentu České republiky, a to v místech vymezených v příloze tohoto zákona.

Za shromáždění ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se nepovažují:
a) shromáždění osob související s činností orgánů veřejné moci upravená jinými právními předpisy;
b) shromáždění související s poskytováním služeb;
c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému výše uvedenému.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemné oznámení o konání shromáždění se doručí na ÚMČ Brno-Bohunice

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Oznámení o konání shromáždění přijímá ÚMČ Brno-Bohunice,oddělení vnitřních věcí.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

-------

11. Formuláře:

  • Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Vzor formuláře Oznámení o konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb lze získat buď na oddělení vnitřních věcí ÚMČ Brno-Bohunice, nebo si je můžete stáhnout na níže uvedených odkazech.
    ikona souboruVeřejné shromáždění 2017 (velikost: 194.71 KB, typ: .pdf)

12. Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku

13. Lhůty pro vyřízení:

Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou osobu podá oznámení ten, kdo ji v této věci zastupuje.
 
K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

O případném zákazu shromáždění rozhodne úřad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy oznámení, které obdržel, splňuje náležitosti požadované tímto zákonem. O případném stanovení podmínek pro konání shromáždění rozhodne úřad do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno jiné shromáždění na daném místě nebo kdy se dozvěděl o jiných okolnostech odůvodňujících stanovení podmínek konání shromáždění, nejpozději však 2 pracovní dny před konáním kteréhokoliv z dotčených shromáždění. Stanovení podmínek konání shromáždění nesmí bránit v konání nebo splnění účelu dříve oznámeného shromáždění nebo dříve připraveného veřejnosti přístupného podniku. Proti rozhodnutí se nelze odvolat.
 
Úřad rozhodnutí podle odstavce 1 doručí veřejnou vyhláškou. Úřad zašle svolavateli písemné vyhotovení rozhodnutí bez zbytečného odkladu na vědomí. Rozhodnutí je doručeno vyvěšením.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Svolavatel je oprávněn činit všechna opatření ke svolání shromáždění. Zejména je oprávněn v souladu s oznámeným účelem shromáždění osobně či písemně nebo jinak zvát k účasti na něm. Úřad podle možností a okolností poskytuje svolavateli pomoc.
 Výše uvedené oprávnění svolavatele zaniká, nebyla-li platně splněna oznamovací povinnost podle § 5 nebo bylo-li shromáždění zakázáno.
 
Je-li důvodná obava, že shromáždění bude rušeno, může svolavatel požádat úřad nebo Policii České republiky, aby shromáždění byla poskytnuta ochrana.
 
Svolavatel vydává přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromáždění.
 
Svolavatel je povinen
a) poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění, zejména plnit pokyny úřadu a Policie České republiky a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy;
b) zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let;
c) být přítomen na jím oznámeném shromáždění a řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení;
d) dávat závazné pokyny pořadatelům;
e) dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován;
f) shromáždění ukončit.
 
Nepodaří-li se svolavateli při narušení pokojného průběhu shromáždění zjednat nápravu, požádá bez zbytečného odkladu o potřebnou pomoc úřad nebo Policii České republiky a vlastními prostředky vyzve účastníky k obnovení pokojného průběhu shromáždění. Může tak učinit též, jestliže se účastníci po ukončení shromáždění pokojně nerozejdou.
 

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Oznámení o konání shromáždění je možné zaslat prostřednictvím datové schránky nebo s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, je možné zaslat na adresu podatelna.bohunice@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky:

O zákazu shromáždění rozhodne úřad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy oznámení, které obdržel, splňuje náležitosti požadované tímto zákonem. O stanovení podmínek pro konání shromáždění rozhodne úřad do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu bylo způsobem podle věty první oznámeno jiné shromáždění na daném místě nebo kdy se dozvěděl o jiných okolnostech odůvodňujících stanovení podmínek konání shromáždění, nejpozději však 2 pracovní dny před konáním kteréhokoliv z dotčených shromáždění. Stanovení podmínek konání shromáždění nesmí bránit v konání nebo splnění účelu dříve oznámeného shromáždění nebo dříve připraveného veřejnosti přístupného podniku. Proti rozhodnutí podle vět první a druhé se nelze odvolat.
 
Úřad rozhodnutí podle odstavce 1 doručí veřejnou vyhláškou. Úřad zašle svolavateli písemné vyhotovení rozhodnutí bez zbytečného odkladu na vědomí. Rozhodnutí je doručeno vyvěšením.
 
Žalobu proti rozhodnutí úřadu podle odstavce 1 může svolavatel podat do 15 dnů od jeho doručení. Soud rozhodne do 3 pracovních dnů od podání žaloby, a pokud nejsou splněny podmínky řízení, pak od odstranění vad podání, k jejichž odstranění je soud povinen vyzvat bez zbytečného odkladu. Soud v řízení doručuje účastníkům a osobám zúčastněným na řízení vyvěšením na úřední desce soudu. Soud zároveň s vyvěšením zašle písemnost na vědomí způsobem, kterým by ji jinak podle soudního řádu správního doručoval, a podle okolností může použít i další způsoby vyrozumění účastníků a osob zúčastněných na řízení tak, aby byla co nejvíce šetřena jejich práva. Svolavatel je po zrušení rozhodnutí úřadu soudem oprávněn shromáždění uspořádat v souladu s oznámením. Pokud soud zruší rozhodnutí úřadu po dni oznámeného shromáždění, lze je konat později tak, aby bylo uskutečněno do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu; v takovém případě svolavatel vyrozumí úřad o dni konání shromáždění nejpozději 1 pracovní den před jeho konáním.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Zákon 84/1990Sb. o právu shromažďovacím v platném znění

Přestupky 
 
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neuposlechne pokyn svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinnosti,
b) v rozporu s § 7 odst. 2 brání účastníkům shromáždění, aby se pokojně rozešli,
c) neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v něm brání,
d) nesplní pokyn zástupce úřadu nebo policisty udělený na základě § 8 odst. 4,
e) brání účastníkům shromáždění ve splnění účelu shromáždění nepřístojným chováním, nebo
f) neoprávněně úmyslně brání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.
 
Fyzická osoba se jako účastník shromáždění dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7 odst. 3 má u sebe střelnou zbraň, výbušninu nebo pyrotechnický výrobek anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví,
b) v rozporu s § 7 odst. 4 má zakrytý obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci, nebo
c) v rozporu s § 12 odst. 5 neuposlechne výzvy svolavatele k pokojnému rozchodu z ukončeného shromáždění anebo neuposlechne výzvy zástupce úřadu nebo policisty k pokojnému rozchodu z rozpuštěného shromáždění.

Fyzická osoba se jako svolavatel shromáždění dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 1 svolá nebo pořádá shromáždění bez oznámení,
b) pořádá shromáždění, které je na základě zákona nebo rozhodnutí úřadu zakázáno, nebo takové zakázané shromáždění svolává,
c) bez vážného důvodu nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 4 až 6,
d) nesplní některou z podmínek pro konání shromáždění stanovenou úřadem na základě § 8 odst. 2, nebo
e) v rozporu s § 12 odst. 5 neučiní účinná opatření, aby se účastníci shromáždění pokojně rozešli.

Za přestupek podle odstavců výše uvedeného lze uložit pokutu do 15 000 Kč.


Správní delikty právnických osob

Právnická osoba se jako svolavatel shromáždění dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 1 svolá nebo pořádá shromáždění bez oznámení,
b) pořádá shromáždění, které je na základě zákona nebo rozhodnutí úřadu zakázáno, nebo takové zakázané shromáždění svolává,
c) nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 4 až 6,
d) nesplní některou z podmínek pro konání shromáždění stanovenou úřadem na základě § 8 odst. 2, nebo
e) v rozporu s § 12 odst. 5 neučiní účinná opatření, aby se účastníci shromáždění pokojně rozešli.
 
Za správní delikt výše uvedený se uloží pokuta do 30 000 Kč.


28. Datum poslední aktualizace: 30.5.2017

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load