Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení kácení dřevin

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (§ 8 zákon 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplněním formuláře „Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les" nebo podáním písemné žádosti s náležitostmi dle odst. 3 § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o povolení kácení musí obsahovat:

a) jméno a adresu žadatele,

b) doložení vlastnického a nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les, doložení oprávněného vztahu uživatele (tj. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, nájemní smlouva, písemný souhlas vlastníka pozemku v případě nájmu či oprávněného uživatele),

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu,

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

e) zdůvodnění žádosti.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v položce č. 20 přílohy č. 1 - správní poplatek zamístní šetření - 500 Kč/hodinu.

13. Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, až do 90-ti dnů.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, může být účastníkem řízení dle § 70 občanské sdružení, za předpokladu dodržení zákonných podmínek

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů

28. Datum poslední aktualizace: 17.2.2022

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load