Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Uzavírka místní komunikace

Místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává ten, v jehož zájmu je omezení obecného užívání komunikací uzavírkou a objížďka. Pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak. Rozhodnutí je vydáváno na zhotovitele akce a může být součástí rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, pokud je jím uzavírka či objížďka vynucena.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno. Žádost, nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • O povolení uzavírky místní komunikace můžete požádat na odboru technických služeb Úřadu městské části města Brna Brno-Bohunice, Dlouhá 3, Brno, v úřední dny pondělí a středa, 8.00 -17.30 hod., II. poschodí, dv. č. 109 Mgr. Petra Křížová, tel. 547423831.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněnou žádost o povolení uzavírky s přesným popisem  průběhu uzavírky,

- dobu trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve  dnech pracovního volna a pracovního klidu,

- důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také  jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má tyto  práce provádět),

- návrh objížďkových tras s grafickou přílohou,

- stanovení přechodné úpravy dopravního značení vydané odborem dopravy Magistrátu města Brna v 5 vyhotoveních a potvrzené Policií ČR-DI,

- jméno osoby odpovědné za organizaci a zabezpečení akce, která je důvodem uzavírky, adresu a telefonní kontakty,

- vyjádření vlastníka (správce) komunikace akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská č. 1a, Brno,

- harmonogram prací (v případě, že uzavírka trvá déle než 3 dny),

- souhlas starosty městské části,

- aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list  (kopie),

v případě zastupování musí být doloženo zplnomocnění k tomuto úkonu.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení:

O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

 • - vlastník (správce) pozemní komunikace, která má být uzavřena,

  - vlastník (správce) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka,

  - Policie ČR, Dopravní inspektorát, Renčova 38, Brno,

  - městská část, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel označí uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat déle než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které uvede termín zahájení uzavírky, termín jejího ukončení, název a sídlo žadatele (u fyzických osob jméno a bydliště žadatele).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 10.

 • - Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do 15 dnů ode dne doručení k Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, Kounicova 67, Brno prostřednictvím Úřadu městské části města Brna Brno-Bohunice, odboru technických služeb, Dlouhá 3, 625 00 Brno.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek rozhodnutí o uzavírce komunikace se řídí dle zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93 a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Silniční správní úřad může též vydané povolení změnit nebo zrušit.

23. Informace z jiných zdrojů:

 • Magistrát města Brna, odbor dopravy (www.brno.cz) a Krajský úřad JmK, odbor dopravy.

28. Datum poslední aktualizace: 29.1.2018

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load