Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 418

2. Kód životní situace: 122

Povolení kácení dřevin

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (§ 8 zákon 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

6. Podmínky a postup řešení:

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění. Oznámení o kácení z těchto důvodů musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Povolení není třeba ke kácení dřevin, jde-li o stromy s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Povolení dále není třeba pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Povolení není rovněž třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedeného kácení. 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplněním formuláře „Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les" nebo podáním písemné žádosti s náležitostmi dle odst. 3 § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, Brno

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o povolení kácení musí obsahovat:

a) jméno a adresu žadatele,

b) doložení vlastnického a nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les, doložení oprávněného vztahu uživatele (tj. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, nájemní smlouva, písemný souhlas vlastníka pozemku v případě nájmu či oprávněného uživatele),

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu,

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

e) zdůvodnění žádosti.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v položce č. 20 přílohy č. 1 - správní poplatek zamístní šetření - 500 Kč/hodinu.

13. Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, až do 90-ti dnů.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, může být účastníkem řízení dle § 70 občanské sdružení, za předpokladu dodržení zákonných podmínek

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů

18. Související předpisy:

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky:

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15-ti dnů od jeho doručení k odboru ŽP Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, a to podáním učiněným prostřednictvím orgánu ochrany přírody.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:

-uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000,-Kč (dle § 87 zákona č. 114/92 Sb.) u jednotlivé dřeviny, u skupiny dřevin až 100.000,-Kč

-uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000,-Kč (dle § 88 zákona č.114/92 Sb.).

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí odboru technických služeb

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Ilona Kašparovská

28. Datum poslední aktualizace: 17.2.2022

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load