Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 430

Zvláštní užívání veřejné zeleně

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice je dle Statutu města Brna správcem ploch veřejné zeleně, vyjma ploch silniční zeleně (zde je správcem Brněnské komunikace, a.s.).V rámci správy těchto ploch vykonává běžnou údržbu (kosení, údržbu dřevin, údržbu mobiliáře atd.). Současně dbá na trvalou kvalitu těchto veřejných ploch. Třetí osoba (např. správce podzemní sítě, stavebník) však k výkonu své činnosti potřebuje zásah do ploch veřejné zeleně - jedná se např. o výkopy pro opravy podzemních sítí, budování nových podzemních sítí, využití části plochy zeleně k instalaci lešení pro zateplení domů atd. V tomto případě je nutno získat povolení správce veřejné zeleně, včetně podmínek pro provádění prací v plochách veřejné zeleně a uvedení plochy do původního stavu.
V případě, že takový zásah do veřejné zeleně je realizován v rámci stavební akce, která je povolována např. stavebním povolením je nutné, aby si tato třetí osoba nechala již v rámci zpracování projektové dokumentace ke stavbě, zpracovat do projektu organizace výstavby způsob zásahu do veřejné zeleně - např. umístění lešení apod.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, u právnických osob v této věci musí jednat statutární zástupce, případně zástupce právnické osoby s plnou mocí k vyřizování této záležitosti.

6. Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro vyřízení zvláštního užívání veřejné zeleně - souhlasu pro vstupu do ploch veřejné zeleně musí být oprávněný důvod (záležitost nelze řešit jiným způsobem než prostřednictvím využití plochy veřejné zeleně). Posouzení oprávněnosti důvodu je v kompetenci pracovníka vyřizujícího žádost o povolení vstupu do ploch veřejné zeleně.
Žadatel, který má oprávněný důvod pro vstup do ploch veřejné zeleně v MČ Brno - Bohunice ve správě této městské části, podá na ÚMČ Brno - Bohunice žádost, jejíž součástí bude situační plánek s vyznačením plánovaného dočasného záboru zeleně. Následně odpovědný pracovník úřadu prověří oprávněnost podané žádosti, případně žádost posoudí na místě samém (i za účasti žadatele) a vydá žadateli souhlas ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně - vstupu do ploch veřejné zeleně, přičemž si žadatel současně tuto plochu převezme fyzickou přejímkou do svého užívání. V případě, že bude žádost neoprávněná, např. z důvodu jiného možného řešení dané situace, bude žadateli sděleno toto stanovisko.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplněním formuláře „Žádost o souhlas ke zvláštní užívání veřejné zeleně" nebo podáním žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně (vhodné je celou záležitost předem telefonicky či osobně projednat s odpovědným pracovníkem úřadu), v dostatečném časovém předstihu tj. 30 dní před plánovaným zahájením prací, kterými má být dotčena plocha veřejné zeleně.

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Statutární město Brno, Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno,
Úřad městské části Brno - Bohunice, Dlouhá 3, Brno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o souhlas ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně musí obsahovat:
a)jméno a adresu žadatele, právnická osoba - název nebo obchodní firma, IČO, adresa sídla, fyzická osoba oprávněná k podnikání - jméno a příjmení, IČO, adresa zapsaná v OR nebo adresa místa podnikání, fyzická osoba - jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu
b)adresu pro doručování
c)odpovědného pracovníka - odpovědnou osobu za dodržování podmínek povolení (jméno a příjmení, telefon)
d)lokalitu zvláštního užívání (přesné určení místa, pozemek parcelní číslo, číslo domu)
e)účel zvláštního užívání, druh stavebních prací
f)rozsah (v m 2)
g)termín zahájení a ukončení užívání (od-do)
h)termín uvedení ploch veřejné zeleně do původního stavu (zatravnění)
ch)příloha - situační plánek, pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení, územní souhlas či jiný doklad vyplývající ze stavebního zákona, výpis z OR nebo ŽL, příp. pověření - plnou moc k vyřizování.

12. Správní a jiné poplatky:

Za vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně (vstupu do ploch veřejné zeleně) se nehradí žádný poplatek, ale je nutno splnit povinnost poplatníka a učinit dle vyhlášky Statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích, písemnou přihlášku k vyměření místního poplatku za užívání veřejné zeleně, a to u správce poplatku ÚMČ Brno - Bohunice.

13. Lhůty pro vyřízení:

30 dní.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci vyřizování žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně ve správě MČ Brno - Bohunice obvykle nejsou, výjimkou mohou však být žádosti týkající se ploch veřejné zeleně, kde jsou známi další spoluvlastníci apod.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Fyzická přejímka ploch požadovaných k užívání.
Podat přihlášku k místnímu poplatku a vyměřený místní poplatek uhradit.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisech,
  • Vyhláška Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně.

18. Související předpisy:

  • Občanský zákoník.

19. Opravné prostředky:

Žádné.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zenění pozdějších předpisů.
Náhradu škody lze uplatňovat podle Občanského zákoníku.

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí odboru technických služeb

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Ilona Kašparovská

28. Datum poslední aktualizace: 13.5.2021

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load