Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Kam s odpadem?

Občan, který se potřebuje zbavit objemného odpadu (takový, který se nevejde se do popelnice), nebezpečného odpadu z domácnosti nebo vytříděných složek (papír, sklo, PET lahve, textil) jej může odložit ve sběrných střediscích odpadů.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Vybírá se poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění:
- výkopových prací,
- umístění stavebních zařízení,
- umístění skládek při provádění stavebních prací,
- umístění reklamních zařízení,
- umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
- kulturní, reklamní a sportovní akce, tvorba filmových a televizních děl,
- mobilních a pevných stánků,
- pojízdná prodejní zařízení,
- restaurační zahrádky,
- vyhrazení trvalého parkovacího místa.

Ochrana zvířat proti týrání

V případě, podezření na týrání zvířat, lze tuto skutečnost oznámit na odboru technických služeb, ÚMČ brno-Bohunice. V případě prokázání týrání zvířat se jedná o porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat

Pořadatel je povinen oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci. Veřejné vystoupení zvířat je dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Povolení kácení dřevin

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (§ 8 zákon 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny).

Povolení vjezdu

Vjezd motorovými vozidly na účelovou komunikaci tvořenou ulicí Podsedky v MČ Brno-Bohunice a ulicí Bohunická cesta v obci Moravany, v části vymezené trvalým dopravním značením omezujícím průjezd vozidel, je možný pouze na základě platného povolení vjezdu vydaného MČ Brno Bohunice nebo obcí Moravany.

Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev

Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel. Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků.

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel (dále jen „chovatel včel"), oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných se oznamuje nejpozději pět dnů před jejich umístěním. Hromadný let včel za zdrojem snůšky, sledovatelný ze země zrakem a sluchem, je nutné oznámit neprodleně spolu s uvedením dráhy jeho letu.

Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu stanoveného prováděcím právním předpisem k zákonu č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 326/2004 Sb.)

Připojování komunikace a nemovitosti na místní komunikaci

V případě připojení pozemních komunikací nebo připojení nemovitosti na místní komunikaci, je nutno podat žádost o připojení na místní komunikaci. Žádost musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném odborem technických služeb Úřadu městské části města Brna Brno-Bohunice, případně je podána individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.

Uzavírka místní komunikace

Místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

Vydávání rybářských lístků

Žádost o vydání rybářského lístku lze podat na odbor technických služeb, který vydává rybářské lístky a vede jejich evidenci v MČ Brno-Bohunice.

Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany

Zřízení vyhrazeného parkování v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště občana na území Městské části Brno-Bohunice je možné pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Povolení k užívání parkovacího místa může být vydáno pouze na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti pro konkrétní vozidlo (SPZ), jméno uživatele, s přesným určením místa a je nepřenosné. V městské části Brno-Bohunice se povoluje vyhrazené parkovací stání jen mimo obytnou zónu.

Vyhrazené parkovací stání pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou

O vyhrazení parkovacího stání si může požádat občan s průkazem ZTP, ZTP/P, občan nevidomý a imobilní. Povolení k užívání parkovacího místa vydává příslušný silniční správní úřad formou rozhodnutí na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti.

Rozhodnutí se vztahuje na konkrétní registrační značku (státní poznávací značku) vozidla a držitele průkazu ZTP a ZTP/P, který má v místě požadovaného vyhrazení parkovacího stání v MČ Brno-Bohunice trvalé bydliště.

Na zřízení vyhrazeného parkovacího stání není zákonný nárok.

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Týká se zemědělského podnikatele zaevidovaného dle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění.

Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže:

- o vyřazení z evidence zemědělský podnikatel sám požádá,

- neprovozuje více než 24 kalendářních měsíce zemědělskou výrobu,

- zemřel, jde-li o osobu fyzickou,

- zanikl, jde-li o osobu právnickou,

- byl mu uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou,

- jeho odpovědný zástupce přestane vykonávat svou funkci anebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu právnickou.

Pokud právní nástupce chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky pro zemědělského podnikatele - fyzickou osobu uvedené v životní situaci "Zaevidování zemědělského podnikatele", musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.

Zaevidování zemedělského podnikatele

Podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění se zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách rozumí:
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu,
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.
Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle výše uvedeného zákona.

Zvláštní užívání komunikace

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Žádost o ZUK musí být podána na příslušném formuláři vydaném odborem technických služeb - silničním správním úřadem Úřadu městské části města Brna Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno nebo případně na individuální žádosti s uvedením skutečností, které jsou požadovány ve formuláři.

Zvláštní užívání veřejné zeleně

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice je dle Statutu města Brna správcem ploch veřejné zeleně, vyjma ploch silniční zeleně (zde je správcem Brněnské komunikace, a.s.).V rámci správy těchto ploch vykonává běžnou údržbu (kosení, údržbu dřevin, údržbu mobiliáře atd.). Současně dbá na trvalou kvalitu těchto veřejných ploch. Třetí osoba (např. správce podzemní sítě, stavebník) však k výkonu své činnosti potřebuje zásah do ploch veřejné zeleně - jedná se např. o výkopy pro opravy podzemních sítí, budování nových podzemních sítí, využití části plochy zeleně k instalaci lešení pro zateplení domů atd. V tomto případě je nutno získat povolení správce veřejné zeleně, včetně podmínek pro provádění prací v plochách veřejné zeleně a uvedení plochy do původního stavu.
V případě, že takový zásah do veřejné zeleně je realizován v rámci stavební akce, která je povolována např. stavebním povolením je nutné, aby si tato třetí osoba nechala již v rámci zpracování projektové dokumentace ke stavbě, zpracovat do projektu organizace výstavby způsob zásahu do veřejné zeleně - např. umístění lešení apod.

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load