Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o stanovisko MČ Brno-Bohunice k navržené dispozici s nemovitým majetkem města Brna

Jedná se o žádost o stanovisko MČ Brno-Bohunice k odprodeji (pronájmu, pachtu, směně apod.) nemovitosti, která je ve vlastnictví statutárního města Brna.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o odprodej (pronájem, pacht, směnu, apod.) nemovitosti může podat vlastník nemovitosti, nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci a dále fyzická nebo právnická osoba, která má s požadovanou nemovitostí určitý záměr.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemná žádost se podává na adresu ÚMČ Brno-Bohunice, Odbor majetkový a kontroly, Dlouhá 3, 625 00 Brno (v případě nemovitostí svěřených do správy městské části Brno-Bohunice), na Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno (v případě nemovitostí nesvěřených do správy městské části Brno-Bohunice). 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Majetkový odbor Magistrátu města Brna, odbor majetkový a kontroly ÚMČ Brno-Bohunice

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V případě svěřených nemovitostí musí písemná žádost obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podán fyzickou osobou

- obchodní název, IČ a sídlo, je-li podnět podán právnickou osobou

- aktuální výpis z listu vlastnictví, popř. kopie nabývacího titulu

V případě nesvěřených nemovitostí doklady dle požadavků MMB. 

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení není stanovena.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • V případě svěřených nemovitostí nejsou. V případě nesvěřených nemovitostí OÚPR MMB (odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, OTS MMB (odbor technických sítí Magistrátu města Brna).

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě svěřených nemovitostí uzavřít příslušnou nájemní smlouvu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna@bohunice.brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

    - zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

    - vyhláška města Brna č.10/2013, kterou se vydává Statut města Brna v platném znění

28. Datum poslední aktualizace: 13.2.2017

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load