Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

Děti (do 15 let) nebo mladiství (od 15 do 18 let), kteří zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí,spáchaly trestný čin, nebo jde-li o děti mladší než 15 let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany.
Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na výchovné problémy dětí a mládeže.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Kontaktovat referentku sociálního odboru, pověřenou činností na úseku sociálně právní ochrany dětí, nejlépe osobně po předchozí telefonické domluvě.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Sociální odbor
 • Sociální odbor

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz, při první návštěvě rodný list nezletilého dítěte či mladistvého

11. Formuláře:

 • K jednání ve věcech nezletilých dětí a mladistvých nejsou třeba žádné formuláře.

12. Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Na řešení životní situace nezletilých či mladistvých klientů se kromě rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu mohou podílet i další osoby z širší rodiny, terapeutická zařízení, střediska výchovné péče, výchovná zařízení, škola, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace atd.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Především ochota spolupracovat při řešení životní situace.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • e-mail: podatelna.bohunice@brno.cz
  datová schránka: hm2byk9

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • sdělení č.104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • sdělení č.34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 • sdělení č.43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 • sdělení č.132 / 2000 Sb.m.s, o Evropské úmluvě o osvojení
 • sdělení č.66/2000 Sb.m.s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
 • sdělení č.47/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství.
 • sdělení č.54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
 • sdělení č.141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
 • sdělení č.90/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č.182)
 • sdělení č.91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
 • zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

28. Datum poslední aktualizace: 2.10.2018

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load