Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 443

2. Kód životní situace: BOH_2601

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochranou dětí se rozumí zejména:
- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
- ochrana oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jeho jmění
- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, případně nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, páchání přestupků, požívání alkoholických nápojů apod.), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí v součinnosti s rodiči, školou a jinými fyzickými a právnickými osobami zajišťuje ve svém místně příslušném obvodu příznivé podmínky pro výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj nezletilých dětí a chrání jejich zájmy. Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může orgán sociálně-právní ochrany dětí vydat správní rozhodnutí o napomenutí nezletilého, jeho rodiče, popř. osoby, která narušuje jeho řádnou výchovu; stanoví nad nezletilým dohled; uloží nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezl. dítěte
 • samo nezletilé dítě
 • školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány
 • každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti

6. Podmínky a postup řešení:

Rodič, dítě, kterákoli jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně v rámci osobního jednání informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena. Orgán sociálně právní ochrany následně provádí vlastní a komplexní sociální šetření v rodině dítěte, v jeho bydlišti, případně ve školském a zdravotnickém zařízení. Informace získané tímto sociálním šetření orgán sociálně právní ochrany dětí vyhodnocuje a posléze navrhne odpovídající způsob řešení. Nabízí klientům poradenskou činnost, pomoc při sanaci rodiny, nebo využití opatření na ochranu dětí. V případě závažných nedostatků v rodině nebo vleklého konfliktu mezi rodiči je s rodinou spolupracováno do doby nápravy poměrů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • rodič, dítě, kterákoliv jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně v rámci osobního jednání informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena
 • doručením usnesení příslušného soudu, o ustanovení opatrovníkem nezl. dítěte pro řízení ve věci výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • na žádost soudu a správního úřadu poskytuje údaje pro občanské, trestní a správní řízení
 • na žádost jiného orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo státního zastupitelství poskytuje údaje potřebné pro jejich činnost
 • na základě zahájení správního řízení ve věci uložení výchovného opatření.

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Úřad městské části Brno-Bohunice-Odbor sociální, Dlouhá 3

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Sociální odbor dle místa trvalého pobytu nezletilho dítěte v MČ
 • Sociální odbor dle místa trvalého pobytu nezletilho dítěte v MČ

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost osoby, rodný list nezl. dítěte

11. Formuláře:

 • žádné

12. Správní a jiné poplatky:

Sociálně právní ochraně dětí je poskytována bezplatně s výjimkou pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (v Brně např. FOD-Klokánek; Středisko sociální pomoci dětem, Chovánek)

13. Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od podání žádosti, v případě nepříznivého vývoje dítěte nebo jeho ohrožení, se situace řeší neprodleně.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Státní i nestátní organizace působící v pomáhajících profesích
 • Organizace pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • e-mail: podatelna.bohunice@brno.cz
  datová schránka: hm2byk9

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • sdělení č.104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • sdělení č.34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 • sdělení č.43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 • sdělení č.43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 • sdělení č.132 / 2000 Sb.m.s, o Evropské úmluvě o osvojení
 • sdělení č.66/2000 Sb.m.s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
 • sdělení č.66/2000 Sb.m.s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
 • sdělení č.47/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství
 • sdělení č.54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
 • sdělení č.141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
 • sdělení č.90/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č.182)
 • sdělení č.91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
 • zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

18. Související předpisy:

 • zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky:

Proti správnímu rozhodnutí o napomenutí nezletilého, jeho rodiče, popř. osoby, která narušuje jeho řádnou výchovu; o stanovení dohledu nad nezletilým; o uložení omezení nezletilému, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu může účastník řízení podat odvolání k Magistrátu města Brna, Odbor sociální pomoci a kontroly a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Odboru sociálního ÚMČ Brno-Bohunice.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Rodiče a osoby odpovědné za výchovu nezl. dětí jsou povinni s orgánem sociálně právní ochrany dětí spolupracovat, na základě výzvy se dostavovat k osobnímu jednání, předložit doklady a další potřebné listiny, poskytnout informace k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Dále jsou povinni umožnit návštěvu pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí v obydlí, případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, případně pro ochranu jeho práv. Neplní-li tyto povinnosti, může jim být orgánem sociálně-právní ochrany dětí uložena pořádková pokuta do výše 20.000,- Kč a to i opakovaně.

22. Další informace:

 • Další informace o řešení krizové situace získáte osobní návštěvou na oddělení sociálně právní ochrany dětí, případně u neziskových organizací zaměřených na poradenskou činnost, viz. níže
 • Poradenské centrum Triada, Orlí 20, 602 00 Brno
  Občanská poradna, Anenská 10, Brno
  Krizové centrum Spondea, Sýpka 25, Brno
  IQ Roma servis, Cejl 49 a Hybešova 41, Brno
  DROM, Bratislavská 41, Brno
  Magistrát města Brna, Odbor sociální pomoci a kontroly, Koliště 19, Brno
  Středisko sociální pomoci dětem, Hapalova 4, Brno
  Fond ohrožených dětí, Francouzská 58, Brno
  Bílý kruh bezpečí, Slovinská 41, Brno
  Liga lidských práv, Bratislavská 31, Brno
  Sdružení Podané ruce, Francouzská 36, Brno
  Linka bezpečí dětí a mládeže, nonstop tel.č. 800 155 555, Modrá linka, tel. č. 549 241 010
  Linka naděje, tel.: 547 212 233
 • Vzory návrhů k soudu lze získat např. na internetových stránkách www.juristic.cz

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Odbor sociální

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Eva Rottová

28. Datum poslední aktualizace: 29.8.2018

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load