Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 444

2. Kód životní situace: BOH_2603

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním, nebo kdy oprávněný příjemce (nezletilý) je umístěn v ústavu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.

6. Podmínky a postup řešení:

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci důchodu zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného příjemce důchodu, popřípadě jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka, s ustanovením zvláštního příjemce důchodu se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce důchodu.
 
Zvláštní příjemce důchodu je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného příjemce důchodu a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce důchodu používá dávku podle pokynů oprávněného příjemce důchodu. Zvláštní příjemce důchodu je povinen na žádost oprávněného příjemce důchodu nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce.

Žadatel o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, podává žádost na Odboru sociálním ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3. K žádosti je třeba doložit vyjádření lékaře o stávajícím zdravotním stavu oprávněného příjemce důchodu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním žádosti. Žádost je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-Bohunice, a dále pak k dispozici na Úřadě městské části Brno-Bohunice, odbor sociální, dv.č. 002 v přízemí budovy.

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Úřad městské části  Brno-Bohunice, Dlouhá 3

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

13. Lhůty pro vyřízení:

Dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodne ÚMČ bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Ne,je nutná osobní návštěva

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, vše v platném znění

18. Související předpisy:

  • Nejsou

19. Opravné prostředky:

Odvolání, které lze podat písemně do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Úřadu městské části Brno-Bohunice k Magistrátu města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné

23. Informace z jiných zdrojů:

  • Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí
    www.mpsv.cz

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Referent odboru sociálního - POR

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Marta Dvořáková

28. Datum poslední aktualizace: 14.3.2017

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load