Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Jubilejní narozeniny seniorů

„Setkání jubilantů" - občanů městské části Brno-Bohunice, kteří dovrší věku 70,75,70,85,90 a více, probíhá v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, zpravidla jedenkrát za dva až tři měsíce.

Ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu.

Ohlášení tombol s herní jistinou nad 100 000,-Kč a turnajů malého rozsahu ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Herní jistina je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden tiket. Tomboly s herní jistinou nad 100 000,-Kč podléhají ohlašovací povinnosti. V případě provozování tomboly s herní jistinou pod uvedenou částku 100 000,- Kč není potřeba žádné ohlášení.
Turnaj malého rozsahu je hazardní hra, kterou se rozumí turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hry předem určen a má omezený vklad pro jednotlivého účastníka na 500,-Kč za 24 hodin. Turnaj malého rozsahu podléhá ohlašovací povinnosti.

Pořádání kulturních a sportovních podniků na veřejném prostranství

Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, pořádaných na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách, podléhají ohlašovací povinnosti. Pořádat je lze: v pátek, v sobotu a v den, po kterém následuje den pracovního klidu, v době od 7:00 hod. do 24:00 hod příslušného kalendářního dne. V ostatní dny v době od 7:00 hod. do 22:00 hod příslušného kalendářního dne. Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem.

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochranou dětí se rozumí zejména:
- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
- ochrana oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jeho jmění
- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, případně nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, páchání přestupků, požívání alkoholických nápojů apod.), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí v součinnosti s rodiči, školou a jinými fyzickými a právnickými osobami zajišťuje ve svém místně příslušném obvodu příznivé podmínky pro výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj nezletilých dětí a chrání jejich zájmy. Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může orgán sociálně-právní ochrany dětí vydat správní rozhodnutí o napomenutí nezletilého, jeho rodiče, popř. osoby, která narušuje jeho řádnou výchovu; stanoví nad nezletilým dohled; uloží nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu.

Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

Děti (do 15 let) nebo mladiství (od 15 do 18 let), kteří zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí,spáchaly trestný čin, nebo jde-li o děti mladší než 15 let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním, nebo kdy oprávněný příjemce (nezletilý) je umístěn v ústavu.

Vítání občánků

Vítání nových občánků městské části Brno-Bohunice probíhá v obřadní síni Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, zpravidla jedenkrát za čtvrt roku.

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load