Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 426

2. Kód životní situace: BOH_2106

Stížnosti

Stížnost je podání, jež vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým a týká se zejména osobních zájmů osoby, která je učinila. Za stížnost se nepovažují návrhy na zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Stížnost podaná ve prospěch jiného je oznámením, stížnost sledující širší společenský prospěch je podnětem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Právnická osoba.

6. Podmínky a postup řešení:

Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné kdo ji činí, které věci se týká, případně co se navrhuje.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Stížnosti se podávají písemně (v individuálních případech zaměstnanec sepíše záznam na stanovený tiskopis), stížnosti je možné zaslat poštou, doručit osobně, popř. jiným způsobem (telefon, fax, e-mail s uvedením adresy trvalého bydliště).

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Úřad městské částí Brno - Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Nejsou požadovány, dle vlastního uvážení je stěžovatel předloží současně se stížností.

11. Formuláře:

  • Formulář ani forma stížnosti není stanovena.

12. Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení:

Stížnosti musí být prošetřeny a vyřízeny bezodkladně, nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byly doručeny MČ Brno-Bohunice. Jde-li o působnost Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice, nejpozději do 90 dnů. Stěžovatel je v uvedené lhůtě písemně informován o způsobu vyřízení stížnosti.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • e-mailová adresa - podatelna.bohunice@brno.cz
  • Datová schránka - ID datové schránky hm2byk9

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 16 odst. 2 písm. g), odst. 3, ust. § 17
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ust. § 16a

18. Související předpisy:

  • Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

19. Opravné prostředky:

Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti. U stížností dle § 175 správního řádu lze požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí oddělení vnitřních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: RNDr. Ivana Šafránková

28. Datum poslední aktualizace: 24.6.2015

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load