Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 431

2. Kód životní situace: BOH_2104

Petice

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.
Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu, vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Petici mohou podat občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).

K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice orgánu veřejné správy a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku s orgány veřejné správy.

Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

6. Podmínky a postup řešení:

Shromažďování podpisů pod petici:

Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

K výše uvedenému účelu mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Vzešla-li petice ze shromáždění, musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena. Petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává.

Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Petici lze podat v písemné podobě (originál nebo ověřená kopie):
- poštou na adresu ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
- osobně na podatelně ÚMČ Brno-Bohunice

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Referent
    • Erika Hájková
      budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, levá strana -> dveře 103
  • Referent

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Nejsou stanoveny.

11. Formuláře:

  • Nejsou stanoveny.

12. Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení:

Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal a nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí oddělení vnitřních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: RNDr. Ivana Šafránková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2013

28. Datum poslední aktualizace: 28.3.2013

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load