Odbor technických služeb

Odbor technických služeb zajišťuje v souladu s právními předpisy a se Statutem města Brna ochranu přírody a krajiny, povolování kácení dřevin mimo les, údržbu zeleně a mobiliáře, ochranu zemědělského půdního fondu, odpadové hospodářství, ochranu zvířat proti týrání, ochranu ovzduší, ochranu a podmínky užívání pozemních komunikací.

Dále odbor technických služeb zajišťuje výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací - zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací, pro skládky materiálů, pro zařízení staveniště, pro zřizování vyhrazeného parkování, pro zřizování a provoz stánků, komunikace, pro umisťování reklamních zařízení, povolení uzavírky komunikace a připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, údržbu komunikací a chodníků, užívání veřejného prostranství pro prodej zboží a poskytování služeb, pro provádění stavebních prací, pro skládky materiálů, pro zařízení staveniště, pro umisťování reklamních zařízení, vydávání rybářských lístků, zadávání veřejných zakázek, vykonávání státní správy a projednávání v 1. stupni správního řízení veškeré přestupky na úseku obecného užívání lesů, myslivosti a rybářství, rostlinolékařské péče, zajišťují deratizace na území městské části.

Telefonní spojení: 547 423 828-31, 547 423 812

e-mail: tech@bohunice.brno.cz

Vedoucí odboru: Mgr. Ilona Kašparovská
Pracovníci: Ing. Ivana Rosecká,  Mgr. Dana Fialová, Ph.D., Marie Rosendorfová, Ing. Kateřina Hynková

Postupy při vyřizování žádostí jsou uvedeny zde.


Seznam právních předpisů