Pronájem sálu

Níže jsou uvedena pravidla pro pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice

Pravidla na pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice

  1. Pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice je možný pouze v pracovních dnech, a to v pondělí a ve středu.
  2. Žadatel o pronájem zasedací místnosti ÚMČ dohodne v kanceláři tajemníka úřadu termín konání zasedání, včetně stanovení přesné hodiny zahájení a ukončení zasedání a zaplatí v hotovosti za pronájem místnosti stanovenou úhradu pověřené pracovnici kanceláře tajemníka.
  3. Začátek zasedání je uchazeč povinen stanovit tak, aby ukončení zasedání bylo zabezpečeno nejpozději do 19:00 hod
  4. Za pronájem zasedací místnosti jsou pro jednotlivé akce stanoveny tyto sazby včetně DPH
    a) neprodejní výstavy, neveřejné schůze politických stran, kulturní akce pro děti a mládež bez poplatku
    b) ostatní akce (zejména veřejné schůze politických stran, schůze neziskových organizací, bytových družstev a společenství vlastníků) za každou byť i započatou hodinu 550 Kč
  5. Tato pravidla byla schválena 60. zasedáním Rady MČ Brno-Bohunice dne 27.03.2013, nabývají účinnosti dnem schválení a nahrazují Pravidla na pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice ze dne 15.12.2010.

V Brně dne 27.03.2013

Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ Brno-Bohunice