Pronájem zahrady ZUŠ

Pravidla na pronájem zahrady ZUŠ, Amerlingova 2  

1) Pronájem zahrady ZUŠ, Amerlingova 2 v MČ Brno-Bohunice je možný

- v pracovních dnech od 8:00 hod. do 20:00 hod.

- v sobotu a neděli od 10:00 hod. do 22:00 hod.

2) Žadatel o pronájem zahrady ZUŠ dohodne na Odboru majetkovém a kontroly termín konání akce, včetně stanovení přesné hodiny zahájení a ukončení předmětné akce a zaplatí v hotovosti za pronájem zahrady stanovenou úhradu na Odboru finančním.

3) Poslední pracovní den před konáním akce si žadatel o pronájem vyzvedne klíče od zahrady na Odboru majetkovém a kontroly a podepíše předávací protokol.

4) Za pronájem zahrady ZUŠ jsou pro jednotlivé akce stanoveny tyto sazby včetně DPH:

a) kulturní a vzdělávací akce pro děti a mládež pořádané neziskovými organizacemi působícími v MČ Brno-Bohunice  - bez poplatku

b) ostatní akce neziskových organizací a akce politických stran a hnutí za každou, byť i započatou hodinu 150 Kč

c) soukromé akce týkající se dětí a mládeže 300 Kč

5) Po celou dobu pronájmu zahrady ZUŠ může být využívána pouze plocha k danému účelu určená, a to včetně jejího zařízení - tj. plochy zeleně, altán, lavice, stoly, pódium a WC (hygienické potřeby si zajišťuje nájemce na vlastní náklady).

6) Veškeré plochy znečištěné v průběhu konání akce musí být po skončení akce uklizeny. Vzniklý odpad musí být uložen do příslušných odpadových nádob a ihned zlikvidován.

7) Porosty, trávníky, zpevněné plochy a zařízení nacházející se na používaných plochách nesmí být poškozovány a ničeny. V případě jejich poškození je nájemce povinen veškeré škody uhradit.

8) Po skončení nájmu musí být dotčená zahrada předána pracovnici Odboru majetkového a kontroly v původním stavu a vráceny klíče.

9) V areálu zahrady platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových a psychotropních látek a kouření.

10)  Tato pravidla byla schválena na 44. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice dne 17.06.2020 a nabývají účinnosti dnem schválení.