Pravidla pro udílení čestných medailí

Pravidla pro udílení Čestných medailí Městské části Brno-Bohunice

Článek 1
Úvodní ustanovení

  1. Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice uděluje Čestné medaile Městské části Brno-Bohunice (dále jen Čestné medaile) k životním jubileím nebo za činnost a dílo, které významně obohatily některou oblast veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména Městské části Brno-Bohunice.
  2. Čestné medaile předává oceněným starosta MČ Brno-Bohunice.
  3. Oceněný obdrží Čestnou medailí a diplom o udělení Čestné medaile. Jako součást ocenění může být poskytnut i finanční dar z rozpočtu MČ, schválený Radou MČ nebo Zastupitelstvem MČ.

Článek 2
Podávání návrhů

  1. Návrhy na udělení Čestných medailí mohou předkládat členové Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice.
  2. Návrh musí být podán písemnou formou, kdykoli v průběhu příslušného kalendářního roku. Písemný návrh lze podat osobně na podatelně ÚMČ, popř. poslat poštou na adresu Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu info@bohunice.brno.cz. Formální úprava návrhu není předepsána.
  3. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na Čestnou medaili, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele.

Článek 3
Projednávání návrhů

  1. Návrhy projednává, posuzuje a předkládá zastupitelstvu ke schválení Rada MČ Brno-Bohunice.
  2. Při projednávání se Rada MČ Brno-Bohunice řídí těmito pravidly.

Článek 4
Účinnost

  1. Tato pravidla byla schválena na 11. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice dne 20.04.2011 a nabývají účinnosti dnem schválení.